Tillkomst

Bakgrund

Lerums kommun övertog fr o m den 1 juli 2006 väghållningen i Gråbo. Gråbo Vägförening har därför avslutat sin verksamhet. Vi var många som trodde på att det även i fortsättningen behövdes en partipolitiskt neutral förening som kunde ta tillvara Gråbos intressen. Därför bildades Stora Lundby Samhällsförening.

Medlemsskap

Alla som bor i Gråbo tätort med omgivningar (alla som har Gråbo som postadress) kan vara medlemmar i föreningen. Den som vill bli medlem betalar in 50 kr till föreningens bankgiro 5846-2011. Ange namn, adress, tel nr och epost-adress på talongen. Medlemsskapet är individuellt varför det kan finnas flera medlemmar i en familj. Föreningen har för närvarande 118 medlemmar.

Inriktning

Föreningen har som ändamål att ta till vara Gråbos intressen. Föreningen skall också undersöka möjligheten att återgå till det gamla ortsnamnet Stora Lundby. På årsmötet den 30 mars 2006 togs ett antal frågor upp som föreningen skall engagera sig i, se bilaga. Vid höstmötet den 4 oktober 2006 gjordes vissa prioriteringar.

Stora Lundby Samhällsförening drev inledningsvis vissa av de frågor vidare som vägföreningen hade påbörjat, se Gråbo Vägförenings hemsida och artikel i Lerums Tidning den 24 november 2005.

Föreningen har också arbetat vidare med den typ av frågor som Gruppen för en bättre miljö i Gråbo drev.

En ortnamnskommitté har lagt fram tre rapporter i namnfrågan, se den blå spalten till vänster.

Se gärna bildserie på http://www.grabovagforening.com om några missförhållanden som föreningen inledningsvis påtalade. De flesta bilderna visades på kommundelsträffen i Gråbo den 23 november 2005.