Stadgar

Stadgar för Stora Lundby Samhällsförening

§ 1. Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Stora Lundby Samhällsförening. Föreningen har sitt säte i Lerums kommun. 

§ 2. Ändamål

Föreningen har som ändamål att ta till vara Gråbos intressen.

§ 3. Fullföljd av ändamål

Årsmötet beslutar om den allmänna inriktningen av föreningens verksamhet. Föreningens styrelse verkställer årsmötets beslut och utformar i övrigt föreningens verksamhet.

§ 4. Medlemskap

Alla som bor i Gråbo tätort med omgivningar kan bli medlemmar i föreningen.

§ 5. Medlemsavgift

Medlem betalar årsavgift enligt regler och med belopp som fastställs på årsmötet. Den som inte betalat medlemsavgiften betraktas ej som medlem.

§ 6. Valberedning

Årsmötet utser tre medlemmar, varav en sammankallande, för att förbereda valen vid nästa årsmöte.

§ 7. Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Styrelsen väljs på årsmötet varvid ordföranden utses särskilt. Inom styrelsen utses vice ordförande, sekreterare och kassör.

Mandattiden är ett år för ordföranden. Övriga styrelseledamöter väljs för två år. Halva antalet väljs det ena året och halva antalet väljs det andra.

Suppleanter väljs för ett år.

En eller flera personer kan utses som firmatecknare.  Styrelsen ansvarar för föreningens organisation, förvaltning, bokföring och löpande verksamhet.  Ordföranden kallar till sammanträde med styrelsen.  Samtliga ledamöter och suppleanter skall kallas till sammanträde.  Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter eller tjänstgörande suppleanter är närvarande. Vid styrelsemöte skall protokoll föras i löpande nummerföljd. Protokollet förs av sekreteraren och justeras av ordföranden. Protokoll skall efter justering finnas tillgängliga för föreningens medlemmar. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

§ 8. Kallelse till årsmöte och förande av protokoll vid detta

Kallelsen till årsmöte eller föreningsmöte skall ske senast två veckor före mötet genom annons i Lerums Tidning och genom anslag på föreningens hemsida. Dagordning presenteras senast två veckor före mötet på föreningens hemsida. Protokollet från årsmötet skall efter justering läggas ut på föreningens hemsida.

§ 9. Årsmöte

Årsmöte hålls före mars månads utgång varje år. Vid årsmötet har varje närvarande medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet dvs 51 %  av de röstande skall enas om beslutet. Vid lika röstetal är mötesordförandens röst utslagsgivande.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet från mötet
4. Godkännande av kallelsen till mötet
5. Styrelsens berättelse över det gångna året
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Budget- och verksamhetsplan för det nya året

9. Medlemsavgift
10. Val av ordförande för föreningen
11. Val av fyra styrelseledamöter; två väljs på två år och två väljs på ett år.

12. Val av två styrelsesuppleanter
13. Val av två revisorer för två år och en revisorssuppleant för ett år. Den ena revisorn väljs     det ena året och den andra väljs året efter så att uppdragen överlappar varandra.
14. Val av tre ledamöter i valberedning varav en sammankallande.
15. Framställningar och förslag från medlemmar (motioner) som inkommit till styrelsen senast 7 dagar före årsmötet
16. Frågor som väcks på årsmötet
17. Årsmötets avslutande

§ 10. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår skall motsvara kalenderår.

§ 11. Revision

Räkenskaperna och årets styrelseprotokoll skall senast en månad före årsmötet överlämnas till revisorerna. Dessa skall senast 14 dagar före årsmötet avge revisionsberättelse som skall överlämnas till styrelsen.

§ 12. Motioner

Medlem som önskar att ett visst ärende, skall behandlas vid årsmöte skall anmäla detta skriftligen till styrelsen senast 7 dagar före mötet.

§ 13. Stadgeändringar

Ändring av dessa stadgar sker vid årsmöte och kräver kvalificerad majoritet: Minst 75 % av avgivna röster skall stödja förslaget.

§ 14. Upplösning av föreningen

Upplösning av föreningen kan endast ske efter beslut på två på varandra följande årsmöten. Minst 75 % av avgivna röster skall stödja förslaget för att nedläggning skall ske.

Vid en upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar användas till gagn för Gråbo.

Ovanstående stadgar har antagits vid medlemsmöte 2014-03-20

 

Tord Lennartsson                                            Christer Santesson

Sekreterare                                                                  Ordförande