Styrelseprotokoll 70

Protokoll nr 70 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2015-10-22 hos Christer Santesson.
Närvarande: Christer Santesson ordförande Hans Amberntsson Helena Andersson
Christina Lavsund Tord Lennartsson

1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet
öppnat.
2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
4. Rapporter: Hans rapporterade att det skall bli möjligt att måla på båda sidor av planket,
samt att det skall sättas upp en lampa vid boulebanorna.
Ekonomi: 5000,00 kr har skänkts till Rädda Barnens lokalförening som aktivitetsstöd
för ensamkommande flyktingbarn.
Det finns 158 158,89 kr på banken varav 150 000,00 kr är låsta. I kassan finns det 667,00
kr. 124 medlemmar har betalat medlemsavgiften.
Medskapandegruppen: Christina berättade att man håller på att anställa en projekt-
ledare. Diskuterades vad som togs upp på sista medskapandemötet.
Medlemsvärvningen 26:e september: Diskuterades hur vi skall få fler medlemmar.
Vi måste förtydliga att det bara är föreningar som är med i medskapandegruppen.
5. Byggstart centrum: Christina berättade att byggstart är i mitten av november, samt att
torgytan skall vara klar till nästa års skördefest. Informationen från skolorna på informa-
tionsmötet i Hjällsnäshallen var alldeles för lång.
6. Julfest: vi avstår från julfest denna gång.
7. Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.
8. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 9/12 hos Tord Lennartsson kl 18.30.
9. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

Gråbo 2015-10-26

Vid protokollet Justeras
Tord Lennartsson Christer Santesson

Styreseprotokoll 69

Protokoll nr 69 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2015-09-09
hos Tord Lennartsson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande Helena Andersson Hans Amberntsson
Christina Lavsund Tord Lennartsson

1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
4. Ekonomi: på banken finns det 159 891,89 kr varav 150 000 ,00 kr är låsta. I kassan finns
det 317,00 kr. 17 st har betalat medlemsavgiften.
Rapporter: Christina berättade att det kommer att vara ett informationsmöte i
Hjällsnäshallen den 26/9 kl 14.00 i samband med skördefesten.
5. Rollups: diskuterades hur rollupsen skulle se ut. Beslutades att bakgrunden skall vara
limegrön, husen orangegula ( se Gråbo. nu.) texten skall vara svart.
6. Skördefesten: Hans tar fram ett informationsblad som vi skall lämna ut på skördefesten.
Hans, Christina, Helena, Tord och Christer skriver ut 20 exemplar var. Christer tar kontakt
med Birgitta angående rollupsen. Helena, Hans, Tord och Christer ställer upp på skörde-
festen för att dela ut informationsblad. Christer och Helena mellan 10.00 – 11.30 därefter
Hans och Tord fram till 13.00.
7. Övriga frågor: Christina berättade att det behövs en projektledare som skall fungera som
mellanhand mellan medskapandegruppen och kommunen. Diskuterades huruvida vi skall
bidraga på något sätt för flyktingbarnen. Beslutades att skänka 5000,00 kr till Rädda
Barnen, om möjligt i Lerum. Fortsättningsvis undersöker vi möjligheten att stödja flyk-
tingbarnen på något annat sätt: tex badresa, ridlektioner eller Universeum.
Ilona får ta ansvaret för planteringssäckarna, samt vad man gör med växter och jord.

8. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 22/10 kl 18.30 hos Christer.
9. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

Gråbo 2015-09-10

Vid protokollet Justeras
Tord Lennartsson Christer Santesson

Styrelsemötesprotokoll 68

Protokoll nr 68 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2015-08-11 hos Christer Santesson.
Närvarande: Christer Santesson ordförande Birgitta Jacobsson
Ilona Miglavs Tord Lennartsson
1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
4. Ekonomi: på banken finns det 159 891,89 kr varav 150 000,00 kr är låsta. I kassan finns
det 317,00 kr. 17 st har betalat medlemsavgiften.
Rapporter: Hasse rapporterade från torggruppen. Det är för tillfället stopp i torgfrågan,
delvis på grund av semestrar. Birgitta tog upp trädfrågan. Ilona rapporterade från Gråbo
ridskola. Upphandlingen av ett nytt stall är klart och bygget startar i februari.
5. Höstens aktiviteter: träffbild Gråbo, möte den 26/8 ( se Gråbo.nu). Den 26-27/9 är det
skördefest och det beslutades att samhällsföreningen skall medverka. Birgitta tar kontakt
med en tillverkare av rollups som vi skall sätta upp när vi delar ut lappar.
6. El-avtal: Birgitta läste upp ett mail om ett elavtal. Beslutades att inte engagera oss i
frågan.
7. Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.
8. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 9/9 hos Tord kl 18.00.
9. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

Gråbo 2015-08-16.

Vid protokollet Justeras
Tord Lennartsson Christer Santesson

Styrelsemötesprotokoll 67

Protokoll nr. 67 fört vid St. Lundby Samhällsförenings styrelsemöte

hemma hos Christer Santesson 2015-06-02

Närvarande: Christer Santesson, Birgitta Jacobsson, Hans Amberntsson. Helena Andersson, Ilona Miglaws, Christina Lavsund och Jan Kuuse.

§1 Mötets öppnande. Christer hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Dagordningens godkännande. Dagordningen kompletterades med ytterligare en paragraf, nr. 5,
och godkändes.

§3 Föregående mötesprotokoll. Godkändes och lades till handlingarna.

§4 Ekonomi/rapporter. På banken finns 161 891,89 varav 150 000:- är låsta. I kassan finns 317: –
Hans rapporterade om läget för Framtidstomten. PEAB är igång med att göra klart det nordöstra
hörnet. I stort följer man den skiss som Torggruppen tog fram tillsammans med Lars och Martin
Carlsson från kommunen.
Birgitta rapporterade från Medskapandegruppens senaste styrelsemöte. Den 10:e juni skall en tillsatt
grupp diskutera utformningen av själva torgytan.
Ilona rapporterade från Gråbo Ridskola. Upphandlingen av byggandet av den nya stallbyggnaden
pågår. Placeringen av byggnaden/erna är klar.

§5 Bidrag till firandet av Nationaldagen. Mötet tog det formella beslutet att stödja firandet med
2000: -. Birgitta betalar ut summan mot faktura.

§6 Rekrytering av nya medlemmar. Frågan om hur vi agerar för att skaffa fler medlemmar väcktes
på årsmötet i mars och styrelsen fick i uppdrag att tänka till.
Styrelsens diskuterade vilka vägar och på vilket sätt man kan göra för att nå ut
med vårt budskap. Christer jobbar vidare med följande idéer: Vårt brev med inbjudan till
föreningen omarbetas och utformas så att man ev. kan göra en broschyr. Kostnaderna för en dylik
undersöks. Kan en annons vara givande i förhållande till kostnaden, ger det mer att dela ut inbjudan
personligen vid t.ex. en torgaktivitet alt. att vi själva står en dag när inga andra aktiviteter
konkurera? Vi bör ge akt på hur vi utformar oss så att det blir tydligt för gemene man hur
förhållandet mellan Samhällföreningen och Medskapandegruppen ser ut.

§8 Övriga frågor. Sommarfesten går av stapeln hemma hos Christer den 5:e juni. Var och en betalar
som vanligt för mat och dryck ur egen ficka.

§9 Nästa styrelsemöte. Tisdag den 11:e augusti hemma hos Christer kl. 1800

§10 Mötets avslutande. Ordförande Christer tackade för vår visade uppmärksamhet och förklarade
mötet avslutat.
Gråbo 2015-06-07
Vid pennan Justeras

…………………………….. ……………………………………..
Hans Amberntsson Christer Santesson

Styrelsemötesprotokoll 66

Protokoll nr 66 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte
2015-04-15 hos Christer Santesson.
Närvarande: Christer Santesson ordförande Hans Amberntsson Christina Lavsund
Birgitta Jacobsson Jan Kuuse Tord Lennartsson
1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
3. Konstituering: till vice ordförande valdes Hans Amberntsson, till sekreterare valdes Tord
Lennartsson och till kassör och firmatecknare valdes Birgitta Jacobsson.
4. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
5. Ekonomi: Beslutades att hyra billigare ljudanläggning i framtiden.
Rapporter: Hans rapporterade från arbetet med framtidstomten. Beslutades att ta kontakt
med kommunen angående storleken på maskinerna som plogar. Dom är för stora och kör
därmed sönder alldeles för mycket gräsmattor. Denna kontakt tas lämpligen i höst.
6. Uppföljning av årsmötet: årsmötet, hemsidan samt hur man rekryterar mer medlemmar
diskuterades.
7. Medskapandemöte 16/4: det extra årsmötet i medskapandegruppen diskuterades.
8. Vårmarknaden 18/4: Birgitta föreslog att stå en annan dag än på vårmarknaden för att dela
ut information och så beslutades.
9. Övriga frågor: Birgitta meddelade att hon snart blir pensionär och att hon härmed får en
ny mailadress. Den nya blir bittan04@gmail.com. I framtiden får var och en köra ut sina
egna papper. Jan berättade att Ekstugan inte hyrs ut till några föreningar längre. Christer
har pratat med Magnus T Karlsson om att utbudet på små möteslokaler är dåligt i Gråbo.
Sommarfesten bestämdes till den 5/6 men var den skall vara är ej bestämt.
10. Nästa styrelsemöte: Nästa styrelsemöte blir den 2/6 hos Christer.
11. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.
Gråbo 2015-04-18

Vid protokollet Justeras
Tord Lennartsson Christer Santesson

Styrelsemötesprotokoll 65

Protokoll nr 65 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2015-03-18 hos
Christer Santesson.
Närvarande: Christer Santesson ordförande Birgitta Jacobsson Hans Amberntsson
Jan Kuuse Cristina Lavsund Tord Lennartsson.
1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna och förklarade motet öppnat.
2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
4. Ekonomi: på banken finns det 167 576,89 kr varav 150 000,00 kr är låsta. I kassan finns
det 721,01 kr. 153 medlemmar har betalat medlemsavgiften.
Rapporter: Cristina rapporterade från gruppen som diskuterar framtidstomten. Tord
berättade att torget skall städas gemensamt av medlemmar i medskapandegruppen.
5. Medlemsavgiften: medlemsavgiften bestämdes till 50 kr.
Utdelningsadresser: bestämdes vem som delar ut till dom olika adresserna.
Praktiska frågor: kaffe kokas hemma. Tord tar med vattenkokare.
Underskrift av verksamhetsberättelsen: verksamhetsberättelsen undertecknades.
6. Övriga frågor: Birgitta tog upp biltrafiken på torget, samt trasig belysning i rondellen på
Monvägen.
7. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 15/4 hos Christer Santesson.
8. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.
Gråbo 2015-03-21.

Vid protokollet Justeras
Tord Lennartsson Christer Santesson

Styrelsemötesprotokoll 64

Protokoll nr 64 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2015-02-18 hos
Christer Santesson.
Närvarande: Christer Santesson ordförande Hans Amberntsson Helena Andersson Torbjörn
Eliason Birgitta Jacobsson Tord Lennartsson.
1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
4. Rapporter: Hans rapporterade från en träff med torggruppen. Birgitta redogjorde från
medskapandegruppens föreningsbildning. Det är en styrelserepresentant (suppleant) vakant
och Christina Lavsund kommer att nomineras från samhällsföreningen.
Ekonomi: i kassan finns det 158,00 kronor. På banken finns det 166 926,89 kronor varav
150 000,00 kronor är låsta. 153 medlemmar har betalat medlemsavgiften.
6. Årsmötet.
Valberedningen: Torbjörn Eliason från valberedningen gick igenom läget i styrelsen inför
årsmötet och Christer accepterar att sitta kvar som ordförande ett år till.
Praktiska frågor: bestämdes att vi skall ha högtalare och Christer frågar Mikael Tilly om
vi kan få hyra Centrumkyrkans anläggning.
Verksamhetsrapporten: Christer håller på med den.
Kassarapporten: Birgitta jobbar med den.
Medverkan från kommunen: Diskussioner pågår angående medverkande från kommunen.
Förtäring: Birgitta håller i förtäringen.
Adresslistor för utdelning av handlingarna: Birgitta tar fram adresslistor.
Annons i Lerums tidning: annons i Lerums Tidning 14 dagar innan. Christer ordnar detta.
7. Övriga frågor: Tord tar kontakt med Eric Roos angående sikten på Brattåsvägen samt
bilarna som kör in till Hjällsnäshallen.
8. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 18/3 18.00 hos Christer.
10. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.
Gråbo 2015-02-21
Vid protokollet Justeras

Tord Lennartsson Christer Santesson

Årsmöte 2015-03-25

 

Årsmöte med Stora Lundby Samhällsförening den 25 mars 2015

 

Medlemmarna i Stora Lundby Samhällsförening kallas till årsmöte ONSDAGEN DEN 25 MARS kl 19.00 i Parasollens matsal. Verksamhetsberättelse och kassarapport bifogas.

Under mötet kommer lägesrapport lämnas angående byggnationen i Gråbo centrum av Sektor Samhällsbyggnad

Välkomna!!!

Christer Santesson, ordförande

 

Förslag till dagordning

 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

2. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare för mötet.

 

3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

 

4. Godkännande av kallelsen till mötet.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse.

 

6. Kassarapport.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 

9. Medlemsavgift.
10. Budget- och verksamhetsplan för år 2015

 

11. Val av ordförande för föreningen för 2015.

 

12. Val av två styrelseledamöter för 2015 och 2016

 

13. Val av två styrelsesuppleanter för 2015

14. Val av en revisor för 2015 och 2016 och en revisorssuppleant för 2015.

 

15. Val av 3 ledamöter till valberedningen varav 1 sammankallande.

 

16. Framställningar och förslag från medlemmar (motioner).
17. Övriga frågor.
18. Årsmötets avslutande.

Verksamhetsberättelse 2014

 

 

Styrelsen för Stora Lundby Samhällsförening får härmed avge denna

verksamhetsberättelse för år 2014

 

 

Föregående ordinarie årsstämma avhölls den 20 mars 2014.

Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av

 

Christer Santesson              ordförande

Hans Amberntsson              vice ordförande

Birgitta Jacobsson              kassör

Tord Lennartsson                sekreterare

Helena Andersson               ledamot

Ilona Miglavs                      suppleant

Cristina Lavsund                 suppleant

 

Arbetet med ”Pilot Gråbo” i medskapandegruppen har engagerat flera i styrelsen under verksamhetsåret.  Äntligen har det skett en del framsteg vad det gäller torget. Kommunen har nu förvärvat torgytan och tagit över ansvaret för skötslen av denna. Föreningen har under många år argumenterat för att kommunen skulle skaffa sig kontroll över torget och även fastigheterna. Det har inte nödvändigtvis varit ett ägande som varit det primära men det blev den lösning, som kom till stånd.

Vi har medverkat till att snygga upp torgytan genom att tillsammans med ett antal engagerade organisationer rusta upp planteringarna, lekplatsen och byte av ett antal plattor. Vi har också satsat 5000 kr av föreningens medel till inköp av en del material. Tord Lennartsson har lett arbetsgruppen ”Rent och Snyggt” som har haft ansvaret för detta arbete.

 

 

Även i andra sammanhang har vi varit engagerade i olika arbetsgrupper. Hans Amberntsson har varit sammankallande i ”Torggruppen” där också Cristina Lavsund och Ilona Miglavs från vår styrelse ingått. Gruppen har engagerat sig i den så kallade ”Framtidstomten”. Kommunen har frigjort 2 miljoner kronor i förskott som öronmärkts för att göra ytan mera attraktiv. Man har i samarbete med kommunens personal planerat för två fotbollsplaner, en hundrastgård samt utveckla den befintliga labyrinten och konstväggen. Även en boulebana planeras.

Dessa åtgärder är av temporär natur till byggandet kommer igång troligen under senare delen av 2015.

 

 

Birgitta Jacobsson har hanterat Medskapandegruppens ekonomi och förvaltat de tillgångar som gruppen fått samt sett till att räkningar blivit betalda fram till att gruppen bildade en ideell förening under slutet av året. Vi ingår nu som medlemmar i denna och deltager på olika sätt i den verksamheten.

 

 

I samband med valet i höstas anordnade vi en paneldebatt mellan företrädare för samtliga partier från kommunfullmäktige. Den 4 september träffades vi i Röselidsskolans matsal. Innan själva debatten tog vi med våra politiker på en rundvandring i centrum så att de kunde få se vad som behövde åtgärdas för att området ska se inbjudande ut. Detta har bland annat lett till

 

 

 

att man gjort vissa satsningar på Framtidstomten som den tidigare nämnda ”Torggruppen” har hanterat.

Vi hade angivit i förhand vilka frågor vi ville ha belysta. Det var bland annat Skolan, Centrum, Grusgroparna och planerna på vindkraftutbyggnad vi Stora Lövsjön.

Torbjörn Eliason var moderator. Christer Santesson höll i klubban och delade ut ordet till åhörarna vi de frågestunder vi hade efter varje avsnitt. Aktiviteten drog fler än 100 åhörare

 

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under 2014.

Föreningen har nu 153 medlemmar vilket innebär en minskning med 1 person under verksamhetsåret. De likvida medlen uppgår till 168 297,90 kr.

Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till kassarapporten.

 

Gråbo den 6 mars 2015

 

 

 

 

Christer Santesson              Helena Andersson               Birgitta Jacobsson

 

 

 

 

Hans Amberntsson                                                          Tord Lennartsson

Styrelseprotokoll 63

Protokoll nr 63 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2015-01-14 hos

Ilona Miglavs.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Birgitta Jacobsson  Helena Andersson  Kristina Lavsund  Jan Kuuse  Hans Amberntsson  Ilona Miglavs  Tord Lennartsson

1.   Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.   Dagordningen: dagordningen godkändes.

3.   Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.

4.   Rapporter: Hans rapporterade från arbetet med framtidstomten samt meddelade att det

finns 2 miljoner kronor för framtida åtgärder.

Ekonomi: i kassan finns det 158,00 kronor. På banken finns det 167 626,89 kronor varav

150 000,00 kronor är låsta. 152 medlemmar har betalat medlemsavgiften.

5.   Medskapandearbetet: årsmöte hålls 2015-01-28 kl 18.30 i Röselidsskolan.

Nomineringar: Birgitta föreslås att vara med som representant för gymnastikföreningen.

Christer får uppdraget att se till att stadgarna ändras innan de tas på första årsmötet.

6.   Politikerträff: 2015-02-04 kl 18.00 skall samhällsföreningen träffa de 4 politiker som är

nya  kommunalråd efter valet. Mötesplats Parasollen.

Frågor som skall tas upp: den nya idrottshallen måste byggas så att den kan användas till

kulturella aktiviteter. Byggdegården. Badplatsen i Hjällsnäsviken. Belysningsfrågor.

Vad vill politikerna med medskapandegruppen. Dessutom vill samhällsföreningen ha en

genomgång i överklagandefrågan, samt vem som är oppositionsråd.

7.   Årsmöte: 2015-03-25 kl 19.00 på Parasollen. Christer tar kontakt med Pierre Bolvede

och frågar om han vill komma och redovisa läget i centrumarbetet.

8.   Övriga frågor: Christer rapporterade att han meddelat valberedningen att han vill avgå

som ordförande.

Torbjörn Eliason som är sammankallande i valberedningen bjuds in till nästa möte.

9.   Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 2015-02-18 kl 18.00 hos Christer Santesson.

10. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Gråbo2015-01-16.             Vid protokollet                            Justeras

 

Tord Lennartsson                       Christer Santesson