Styrelsemötesprotokoll 84

Protokoll nr 84 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2017-06-13 hos Ilona Miglavs.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Ilona Miglavs  Hans Amberntsson  Birgitta

Jacobsson  Christina Lavsund  Tord Lennartsson  Helena Andersson

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: Dagordningen godkändes.
 3. Föregående mötes protokoll: Föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 4. Rapporter/ekonomi: Hans rapporterade från Gråbo entreer. Birgitta berättade att det inte

finns någon ordförande i Medskapandegruppen utan man kommer att

byta vid varje möte. Detsamma gäller för övrigt alla styrelseposter.

På banken finns det 154 726.23 kr varav 150 000,00 kr är låsta.

I kassan finns det 566,00 kr. 21 st har betalat medlemsavgiften.

 1. Nationaldagsfirande: Beslutades att betala 2000,00 kr för hoppborgen.
 2. Överskottet: Diskuterades hur vi skall hantera överskottet. Detta borde hamna som en

motion. Beslutades att kolla vilka förslag som finns för hanteringen av

överskottet. Dessa förslag leverar vi till Christer som sammanställer och

presenterar dom på nästa styrelsemöte.

 1. Övriga frågor: Det fanns inga övriga frågor.
 2. Nästa styrelsemöte: Nästa styrelsemöte blir den 14/8 kl 18.00 hos Christer.
 3. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2017-06-15.

 

Vid protokollet                                                       Justeras

 

 

Tord Lennartsson                                                   Christer Santesson

Styrelsemötesprotokoll 82

Protokoll nr 82 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte  2017-03-16 hos Christer Santesson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande   Birgitta Jacobsson  Helena Andersson

Hans Amberntsson  Christina Lavsund  Tord Lennartsson

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
 3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 4. Ekonomi: i kassan finns det 1216,00 kr och på banken finns det 157 742,52 kr varav

150 000,00 kr är låsta. 18 medlemmar har betalat avgiften.

Rapporter: Birgitta berättade att invigningen av torget blir den 22/ 4 kl 08.45. Hans

rapporterade från entregruppen att inget har hänt. Den 6/4 kl 19.00 blir det årsmöte i

Medskapandegruppen.

 1. Årsmötet: Ann Bäck kommer att tala om torget och husbyggnationen. Christina sköter

avprickningen.

 1. Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.
 2. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir hos Helena 2/5 18.30.
 3. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2017-03-19.

Styrelsemötesprotokoll 81

Protokoll nr 81 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2017-02-14

hos Christer Santesson.

Närvarande: Christer Santesson  Birgitta Jacobsson  Jan Kuuse  Helena Andersson

Ilona Miglavs  Christina Lavsund  Tord Lennartsson

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
 3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 4. Ekonomi: i kassan finns det 566,00 kr och på banken finns det 157 742,52 kr varav

150 000,00 kr är låsta. 5 st medlemmar har betalat avgiften.

Rapporter: Christer berättade att han och Tord hade träffat Torbjörn Eliason som är

sammankallande i valberedningen.

 1. Medskapandegruppen/rapport: Birgitta berättade att Mikael Tilly har några timmar kvar

som kan användas i dom olika grupperna.

 1. Årsmötet: årsmötet kommer att hållas i Parasollen den 23/3-2017 kl 18.30.

Föreningens framtid: samhällsföreningens framtid diskuterades.

 1. Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.
 2. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 16/3 kl 18.30 hos Christer.
 3. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2017-02-17

 

Vid protokollet                                                             Justeras

 

 

 

Tord Lennartsson                                                         Christer Santesson

Styrelsemötesprotokoll 75

Protokoll nr 75 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2016-04-25

hos Tord Lennartsson.

 

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Christina Lavsund  Birgitta Jacobsson  Helena

Andersson  Tord Lennartsson  Hans Amberntsson

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
 3. Konstituering: beslutades att Christina Lavsund blir vice ordförande, Tord Lennartsson

sekreterare samt Birgitta Jacobsson blir kassör och firmatecknare.

 1. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 2. Rapporter: rapport lämnades från medskapandegruppens årsmöte. Hans rapporterade från

Gråbo entreegruppen. Tord redogjorde för vad som hänt i centrumgruppen samt berättade

att man skall ha ett evenemang för att ta det första spadtaget på torget.

Ekonomi: i kassan finns det 874,00 kr. På banken finns det 156 742,52 kr varav 150 000,00

kr är låsta. 23 medlemmar har betalat medlemsavgiften.

 1. Uppföljning av årsmötet: årsmötesprotokollet justerades.
 2. Mailadresser: mailadresserna diskuterades. Beslutades att försöka få till en maillista.

Christina, Birgitta samt Christer undersöker detta.

 1. Sophanteringen i Gråbo: den förändrade sophanteringen diskuterades. Kommunen har bytt

sopentreeprenör.

 1. Övriga frågor: beslutades att inköpa en ordförandeklubba. En eventuell fest diskuterades

men inget beslut fattades.

 1. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 7/6 kl 18.00 hos Christer.
 2. Mötets avslutande: Christer tackade de nävarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-04-27.

 

Vid protokollet                                              Justeras

 

 

 

Tord Lennartsson                                         Christer Santesson

Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid St. Lundby Samhällsförenings årsmöte 2016-03-17 på

Parasollen.

 

Närvarande 25 medlemmar.

 

Innan årsmötesförhandlingarna fick mötesdeltagarna information om vattnets väg i Gråbo, av

Lovisa Björnsdotter och Åke Pettersson från kommunens va-enhet.

 

Christer Santesson hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.

 

 1. Mötesordförande och sekreterare: till mötesordförande valdes Christer Santesson och till

sekreterare valdes Tord Lennartsson.

 1. Röstlängd och 2 rösträknare: röstlängden fastställdes och till rösträknare valdes

Ann-Christin Johansson samt Helena Andersson.

 1. Justeringsmän: till justeringsmän valdes Ann-Christin Johansson och Helena Andersson

samt Christer Santesson (ordförande).

 1. Kallelsen: kallelsen till årsmötet godkändes.
 2. Verksamhetsberättelsen: verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.
 3. Kassarapport: 2015-12-31 fanns det 157 404,89 kr på banken och i kassan 709,01 kr.

Kassarapporten godkändes.

 1. Revisorernas beättelse: revisorerna läste upp revisionsberättelsen och hade inget att erinra.
 2. Styrelsens ansvarsfrihet: styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 3. Medlemsavgift: beslutades att inte ändra medlemsavgiften som fortsätter att vara 50 kr.
 4. Budget och verksamhetsplan för 2016: budget och verksamhetsplan för 2016 behövs inte.
 5. Val av ordförande för 2016: till ordförande för 2016 valdes Christer Santesson.
 6. Val av två styrelseledamöter för 2016 och 2017: Birgitta Jacobsson och Christina Lavsund

valdes till styrelseledamöter för 2016 och 2017.

 1. Val av två styrelsesuppleanter för 2016: till styrelsesuppleanter för 2016 valdes Ilona

Miglavs och Hans Amberntsson.

 1. Val av en revisor för 2016 och 2017 samt en revisorssuppleant för 2016: till revisor för

2016 och 2017 valdes Alf Olsson samt till revisorssuppleant för 2016 valdes Gustav

Carlsson.

 1. Val av valberedning: till valberedning valdes Torbjörn Eliasson (sammankallande) ,

Britt Fredriksson samt Carl-Axel Riegnell.

 1. Motioner: inga motioner hade inkommit.
 2. Övriga frågor: Ann Bäck redogjorde för medskapandegruppen och centrumgruppen samt

visade en karta över det nya torget.

 1. Årsmötets avslutande: Christer Santesson tackade de närvarande för visat intresse samt

förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-03-21.

 

Vid protokollet

 

Tord Lennartsson

 

 

Justeras

 

 

 

Christer Santesson (ordförande      Ann-Christin Johansson     Helena Andersson

Styrelseprotokoll 74

Protokoll nr 74 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2016-03-08

hos Christer Santesson.

 

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Birgitta Jacobsson  Hans Amberntsson

Christina Lavsund  Tord Lennartsson.

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet

öppnat.

 

 1. Dagordningen: Dagordningen godkändes.

 

 1. Föregående mötes protokoll: Föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.

 

 1. Rapporter/ekonomi: 5 st från St Lundby Samhällsförening kommer att närvara vid

medskapandegruppens årsmöte.

På banken finns det 157 077,52 kr. Beslutades att låsa 150 000,00 kr. I kassan finns det

1181,00 kr. 18 st medlemmar medlemmar har betalat medlemsavgiften.

 

 1. Årsmötet: Tord tar med vattenkokare + kaffe. Christer och

Hans tar också med sig kaffe. Christer tar även med sig rolluppen och Hans tar med

förlängningssladdar. Christina sköter avprickningen.  Vi skall träffas kl 18.00.

Lovisa Björnsdotter och Åke Pettersson från kommunen kommer för att informera om

vattenfrågan i Gråbo. Beslutades att Birgitta köper 2 blombuketter till våra gäster.

 

 1. Badplatsen: Ann Bäck redogjorde för läget vid badplatsen i Hjällsnäsviken. Beslutades

att medskapandegruppen fortsätter att driva frågan samt att samhällsföreningen kommer

att stötta medskapandegruppen om det behövs.

 

 1. Övriga frågor: Beslutades att Birgitta får uppdrag att köpa in kontorsmaterial.

 

 1. Nästa styrelsemöte: Nästa styrelsemöte blir den 25/4 kl 18.30 hos Tord.

 

 1. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-03-10

 

Vid protokollet                                              Justeras

 

 

 

 

Tord Lennartsson                                          Christer Santesson

 

Styrelseprotokoll 73

Protokoll nr 73 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2016-02-15

hos Christer Santesson.

 

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Birgitta Jacobsson  Jan Kuuse  Ilona Miglavs

Helena Andersson  Hans Amberntsson  Christina Lavsund  Tord Lennartsson

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet

öppnat.

 1. Dagordningen: dagordningen godkändes.
 2. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 3. Rapporter/ekonomi: medskapandegruppsfrågor samt centrumgruppen diskuterades.

På banken finns det nu 156 927,52 kr. I kassan finns det 1167,00 kr. 14 st har betalat

medlemsavgiften. Beslutades att återigen låsa 150 000,00 kr.

 1. Årsmötet:

Program och praktiska frågor: tiden för årsmötet blir 18.30. Mikael Tilly kommer och

berättar om sin roll som processledare samt eventuellt någon från kommunen som skall

redogöra för vattenfrågan i Gråbo. Det gäller både dag/ spill och dricksvatten. Vi får låna

en högtalaranläggning av hembygdsföreningen. Fikafördelning bestäms på nästa möte.

Kallelse och dagordning: Birgitta fixar tryckningen hos kommunen och fördelningen

ordnar vi på nästa styrelsemöte.

Verksamhetsberättelse,resultat,balansräkning: Christer skriver verksamhets-

berättelsen och Birgitta ordnar med resultat och balansräkning.

Medlemsavgift: medlemsavgiften föreslås att fortsättningsvis vara 50 kr.

Valberedning:  Christina föreslås bli ordinarie samt Hans bli suppleant.

 1. Övriga frågor: Birgitta vill att vi trycker upp 500 kuvert eller fler med samhälls-

föreningens logga. Beslutades att anslå 1000,00 kr till detta. Ta med rollupen till års-

mötet. Birgitta fick i uppdrag att undersöka om vi har möjlighet att arkivera papper som

är äldre än 3 år hos kommunen.

 1. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 8/3 kl 18.30 hos Christer.
 2. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-02-16.

 

Vid protokollet                                                Justeras

 

 

 

 

Tord Lennartsson                                           Christer Santesson

Styrelseprotokoll 72

Protokoll nr 72 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2016-01-18
hos Hans Amberntsson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande Ilona Miglavs Christina Lavsund Jan Kuuse
Birgitta Jacobsson Tord Lennartsson Helena Andersson.

1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt och förklarade mötet
öppnat.
2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
4. Rapporter/ekonomi: Ilona rapporterade att bygget av ridhuset går som beräknat.
Det finns 157 404,89 kr på banken varav 150 000,00 kr är låsta. I kassan finns det 717,00
kr. 150 st har betalat medlemsavgiften.
Medskapandegruppen: Birgitta meddelade att Mikael Tilly blev processledare.
300 000,00 kr för ett år är avsatta . Hans rapporterade från entregruppen att man önskar
mer folk samt att man vill arrangera en workshop. Ilona berättade att det finns pengar till
2 rondeller på Gråbovägen (krysset vid Olstorpsvägen och krysset vid Lundbyvägen)
samt en gångbana på Lundbyvägen mellan St Lundby Kyrkväg och Gråbovägen. Trolig
byggstart 2018. Christina berättade att hon kontaktat kommunen angående bänkarna som
fanns vid labyrinten och dom kommer att flyttas till boulebanorna.
5. Årsmötet: årsmötet blir den 17/3 kl 19.00 på Parasollen.
Program: Hans skall undersöka om någon från kommunen kan informera om
vattenfrågan i Gråbo. Lammet och Bonden är ett annat alternativ som föredragshållare,
så även Mikael Tilly. Centrumgruppens arbetsuppgifter skall redovisas.
6. Politikerträff: beslutades att inte ha någon politikerträff i år, istället skall vi bjuda in
någon av kommunalråden till årsmötet, gärna en med Gråboanknytning.
7. Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.
8. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 15/2 kl 18.30 hos Christer och då
skall även valberedning bjudas in.
9. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

Gråbo 2016-01-21.

Vid protokollet Justeras
Tord Lennartsson Christer Santesson

Styrelseprotokoll 71

Protokoll nr 71 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2015-12-09
hos Tord Lennartsson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande Christina Lavsund Helena Andersson Ilona Miglavs Tord Lennartsson Hans Amberntsson samt Jan Kuuse.

1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet
öppnat.
2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
4. Rapporter/ekonomi: det finns 158 062,89 kr på banken varav 150 00,00 kr är låsta.
I kassan finns det 667,00 kr. 147 medlemmar har betalat medlemsavgiften.
Medskapandemötet 3/12: diskuterades vad som avhandlades på medskapandemötet.
Styrelsen uppdrog åt Hans att representera samhällsföreningen i entreegruppen samt att Christina och Tord fick uppdraget att representera i Centrumgruppen.`
5. Ny webbtidning: webbtidningen info.nu startas upp 2016-01-01. Beslutades att
inte agera i detta.
6. Övriga frågor: Ilona meddelade att ridhusbygget har startat.
7. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 2016-01-19 kl 18.30 hos Hans.
8. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

Gråbo 2015-12-10.

Vid protokollet Justeras

Tord Lennartsson Christer Santesson

Styrelseprotokoll 70

Protokoll nr 70 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2015-10-22 hos Christer Santesson.
Närvarande: Christer Santesson ordförande Hans Amberntsson Helena Andersson
Christina Lavsund Tord Lennartsson

1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet
öppnat.
2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
4. Rapporter: Hans rapporterade att det skall bli möjligt att måla på båda sidor av planket,
samt att det skall sättas upp en lampa vid boulebanorna.
Ekonomi: 5000,00 kr har skänkts till Rädda Barnens lokalförening som aktivitetsstöd
för ensamkommande flyktingbarn.
Det finns 158 158,89 kr på banken varav 150 000,00 kr är låsta. I kassan finns det 667,00
kr. 124 medlemmar har betalat medlemsavgiften.
Medskapandegruppen: Christina berättade att man håller på att anställa en projekt-
ledare. Diskuterades vad som togs upp på sista medskapandemötet.
Medlemsvärvningen 26:e september: Diskuterades hur vi skall få fler medlemmar.
Vi måste förtydliga att det bara är föreningar som är med i medskapandegruppen.
5. Byggstart centrum: Christina berättade att byggstart är i mitten av november, samt att
torgytan skall vara klar till nästa års skördefest. Informationen från skolorna på informa-
tionsmötet i Hjällsnäshallen var alldeles för lång.
6. Julfest: vi avstår från julfest denna gång.
7. Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.
8. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 9/12 hos Tord Lennartsson kl 18.30.
9. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

Gråbo 2015-10-26

Vid protokollet Justeras
Tord Lennartsson Christer Santesson