Styresemötesprotokoll 83

Protokoll nr 83 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2017-05-02 hos Helena Andersson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Helena Andersson  Jan Kuuse  Hans

Amberntsson  Birgitta Jacobsson  Christina Lavsund  Ilona Miglavs Tord

Lennartsson

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: Dagordningen godkändes.
 3. Konstituering: Till vice ordförande valdes Christina Lavsund.

Till sekreterare valdes Tord Lennartsson.

Till kassör och firmatecknare valdes Birgitta Jacobsson.

 1. Föregående mötes protokoll: Föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 2. Rapporter: Birgitta redogjorde för handlingsplanen.

Ekonomi: Det finns 156 507,52 kr på banken varav 150 000,00 kr är låsta. 21 st

medlemmar har betalat avgiften.

 1. Uppföljning av årsmötet: Det fanns inget speciellt att diskutera från årsmötet.
 2. Övriga frågor: Pensionärsföreningen vill ha 5000,00 kr för att laga soffor, men det

beslutades att inte ge några pengar. Beslutades att påminna om medlems-

avgiften. Skulle någon vilja ha pengar så får dom skicka in en ansökan

som kommer att behandlas nästa år.

 1. Nästa styrelsemöte: Nästa styrelsemöte blir den 13/6 kl 18.00 hos Ilona.
 2. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2017-05-07

 

Vid protokollet.                                                               Justeras.

 

 

 

Tord Lennartsson                                                            Christer Santesson

 

Styrelsemötesprotokoll 80

Protokoll nr 80 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2017-01-17 hos Hans Amberntsson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Hans Amberntsson Birgitta Jacobsson Ilona

Miglavs Tord Lennartsson Christina Lavsund Helena Andersson

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
 3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 4. Ekonomi: i kassan finns det 424,00 kr och på banken finns det 157 995,52 kr varav

150 000,00 kr är låsta.

 1. Medskapandegruppen: Hans rapporterade från entreegruppens arbete. Det skall byggas en

rondell vid Olstorpskrysset. Det konstaterades att sammarbetet med kommunen inte

fungerar. Birgitta berättade att rapporteringen från Smyrnakyrkan för Mikael Tillys

timmar är mycket undermålig. Christer rapporterade från ett protokoll från Medskapande-

gruppen.

 1. Invigning av torget: torginvigningens datum diskuterades. Den 25/3 verkar vara för tidigt.
 2. Årsmötet: årsmötet kommer att hållas på Parasollen den 23/3 kl 18.30

En redogörelse av projektledaren för utbyggnaden av Gråbo Centrum är ett förslag till

programmpunkt på årsmötet. Hans kollar vem som är projektledare. Christer vill ha in

redogörelser från dom olika gruppernas aktivitet under året för att kunna föra in det i

verksamhetsberättelsen.

 1. Övriga frågor: Birgitta tycker att guppet i korsningen Vagnvägen – Lundbyvägen är för

högt. Rapporterades att det är skräpigt vid återvinningsstationerna. Ilona berättade att man

haft invigning av det nya stallet.

 1. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 14/2 kl 18.30 hos Christer.
 2. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2017-01-22

 

Vid protokollet                                                         Justeras

 

 

 

Tord Lennartsson                                                     Christer Santesson

 

Styrelsemötesprotokoll 79

Protokoll nr 79 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2016-11-22 hos Christer Santesson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Hans Amberntsson  Jan Kuuse

Helena Andersson  Christina Lavsund  Tord Lennartsson

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
 3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 4. Rapporter: Hans rapporterade angående brevet till Västtrafik. Frågan kommer att tas upp

på ett eventuellt kommundelsmöte.

Ekonomi: i kassan finns det 373,00 kr och på banken finns det 159 431,52 kr varav

150 000,00 kr är låsta. 131 medlemmar har betalat medlemsavgiften.

 1. Medskapandegruppen: medskapandegruppen är inbjuden till ett möte gällande

medskapande och samhällsutveckling den 29/11 kl 16.00 i Centrumkyrkan.

 1. Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.
 2. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 2017-01-17 hos Hans Amberntsson kl 18.30.
 3. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-11-23

 

Vid protokollet                                                        Justeras

 

 

 

Tord Lennartsson                                                    Christer Santesson

 

Styrelsemötesprotokoll 78

Protokoll nr 78 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2016-10-11

hos Christer Santesson.

 

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Birgitta Jacobsson  Christina Lavsund

Tord Lennartsson  Hans Amberntsson.

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
 3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 4. Rapporter: Hans redogjorde för brevet, angående priserna på Gråbosnabben och Blå

Express, till Västtrafik och Lerums Kommun.

Ekonomi: på banken finns det 157 120,52 kr. Beslutades att åter låsa 150 000,00 kr av

dessa. Kassan innehåller 274,00 kr. 57 st medlemmar har betalat medlemsavgiften.

 1. Medskapandegruppen- entregruppen: Hans berättade om arbetet i entregruppen. Birgitta

rapporterade från medskapandegruppen. Det kommer att bli ett kommundelsmöte.

Centrumgruppens vara eller inte vara diskuterades. Cirkusfestivalen var uppe till

diskussion. Maria Eriksson har meddelat att hon vill lämna medskapandegruppens

styrelse.

 1. Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.
 2. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 22/11 kl 18.30 hos Christer.
 3. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-10-15

 

Vid protokollet                                               Justeras

 

 

 

Tord Lennartsson                                           Christer Santesson

 

 

Styrelsemötesprotokoll 77

Protokoll nr 77 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2016-09-01 hos Tord Lennartsson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Birgitta Jacobsson Christina Lavsund

Tord Lennartsson  Hans Amberntsson

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: dagordningen godkändes, med ett tillägg.
 3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 4. Rapporter: inga rapporter.

Ekonomi: på banken finns det 156 432, 52 kr varav 150 000,00 kr är låsta. I kassan finns

det 874,00 kr. 24 medlemmar har betalat medlemsavgiften.

 1. Medskapandegruppen- lägesrapport: Hans rapporterade från entregruppen. Birgitta kom

med en rapport från medskapandemötet samt att Mikael Tilly kommer att lämna sitt

uppdrag som processledare 2017-01-31.

 1. Medlemsregister-E-postadress: detta diskuterades och det beslutades att ta fram en mail-

adress åt föreningen.

 1. Höstens aktiviteter: beslutades att inte vara med på skördefesten. Frågan om någon annan

aktivitet tas upp senare i höst.

 1. Övriga frågor: Hans tog upp biljettpriserna på Gråbo-snabben. Beslutades att Hans får i

uppdrag att skriva till Västtrafik och kommunen.

 1. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 2016-10-11 hos Christer.
 2. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-09-03.

 

Vid protokollet                                          Justeras

 

 

 

Tord Lennartsson                                      Christer Santesson

Styrelsemötesprotokoll 76

Protokoll nr 76  fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2016-06-07 hos Christer Santesson.

 

Närvarande: Christer Santesson ordförande, Birgitta Jacobsson, Helena Andersson, Hans Amberntsson, Christina Lavsund och Tord Lennartsson.

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
 3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 4. Ekonomi: i kassan finns det 874,00 kr samt på banken 156 792,92 kr varav 150 000,00 kr

är låsta. 24 medlemmar har betalat medlemsavgiften.

 1. Medskapandegruppen: Hans rapporterade från entréegruppen.Man hade träffat en

representant från landskapsarkitektbyrån Mareld. Christina tycker inte att medskapande-

gruppens styrelsemöten är konstruktiva så hon har beslutat sig för att hoppa av. Hon

kommer att meddela styrelsen via mail.

 1. Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.
 2. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 30/8 kl 18.00 hos Tord.
 3. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-06-08

 

Vid protokollet                                                 Justeras

 

 

 

Tord Lennartsson                                              Christer Santesson

Styrelseprotokoll 61

Protokoll nr 61 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2014-10-14 hos

Tord Lennartsson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Jan Kuuse Hans Amberntsson Birgitta Jacobsson

Helena Andersson Tord Lennartsson

1.   Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.   Dagordningen: dagordningen godkändes.

3.   Rapporter: Christer rapporterade att det skall bli ett möte om fibernätet den 6/11.

Ekonomi: i kassan finns det 158,00 kr. På banken finns det 166 649,35 varav 150 000,00

kr är låsta. 25 st medlemmar har betalat medlemsavgiften. Kostnaden för paneldebatten

blev 3 620,00 kr, till det kommer hyra av högtalaranläggning 3 000,00 kr. Summa

6 620,00 kr.

4.   Föregående mötes protokoll: protokoll nr 60 godkändes.

5.   Medskapandearbetet:

Lägesrapport: Birgitta meddelade att det finns ca 30 000 kr kvar för arbete på torget.

Christer berättade om medskapandemötet, bla annat skolorna.

Konsekvens: konsekvensen av överklagningarna blir att allt förskjuts, men något måste

ändå  göras, inte minst på framtidstomten. Detta skall tas upp på medskapandemötet den

29:e oktober.

6.   Paneldebatten: det blev en bra debatt vilket även politikerna intygade. Jan påpekade att

om det blir ett allaktivitetshus så måste det ligga i centrum. Bestämdes att vi skall träffa

politikerna i början av 2015.

7.   Övriga frågor: Birgitta kommer att åka till Sjövik för att delta i ett möte angående Retro-

vägen. Den 5/12 kl 18.30 blir det julfest i Ekstugan.

8.  Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 17/11 kl 18.30 hos Christer.

9.   Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2014-10-15.

Vid protokollet                                                   Justeras

 

 

 

Tord Lennartsson                                              Christer Santesson

Protokoll nr 60 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2014-08-26 hos

Christer Santesson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande   Kristina Lavsund  Helena Andersson

Birgitta Jacobsson  Tord Lennartsson

1.   Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.   Dagordningen: dagordningen godkändes.

3.   Rapport: Christer rapporterade från politikerutfrågningen i Sjövik.

Ekonomi: i kassan finns det 1124,00 kr. På banken finns det 172 849,35 kr varav

varav 150 000,00 kr är låsta. 23 st medlemmar har betalat medlemsavgiften.

4.   Föregående mötes protokoll: protokoll nr 59 godkändes.

5.   Medskapandearbetet/lägesrapport: Tord rapporterade från torgmötet.

6.   Paneldebatten/arbetsuppgifter: Christer berättade vilka frågor som kommer att tas upp på

panelbebatten. Högtalaranläggningen kommer att hyras av Centrumkyrkan till ett totalt

pris av 4000 kr. Birgitta handlar in muggar och dylikt samt beställer kaffe och bullar hos

Laila´s. Övriga arbetsuppgifter fördelades.

7.   Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.

8.   Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 14/10 kl 18.30 hos Tord.

9.   Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2014-08-31

 

Vid protokollet                                                         Justeras

 

 

Tord Lennartsson                                                      Christer Santesson

 

Styrelseprotokoll 59

Protokoll nr 59 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2014-06-16 hos

Christer Santesson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Helena Andersson Hans Amberntsson

Birgitta Jacobsson Tord Lennartsson

1.   Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.   Dagordningen: dagordningen godkändes.

3.   Rapporter: evenemang i Gråbo diskuterades. Beslutades att Birgitta skall gå på

dessa möten och återrapportera till styrelsen.

Ekonomi: på banken finns det 177 849,35 kr varav 150 000,00 kr är låsta. I kassan finns

det 1124,00 kr och 23 st har betalat medlemsavgiften.

4.   Föregående mötes protokoll: protokoll nr 58 godkändes.

5.   Medskapandearbetet: Christer berättade om Turism längs väg 190. Kristina Lavsund

representerar Samhällsföreningen i Turism längs väg 190. Tord rapporterade från arbetet

på torget. Christer rapporterade om skrivelsen angående framtidstomten. Växtligheten på

parkeringen vid torget är för hög, Tord tar kontakt med Eric Roos.

6.   Politikerutfrågning: Christer rapporterade från mötet med Kristina Lundin på Lerums

Tidning angående politikerutfrågningen.

7.   Banvallen/klippning: det är klippt.

8.   Övriga frågor: pizzaköpet till snickarna på torget godkändes. Beslutades att bjuda på fika

när torget är klart.

9.   Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 26/8 hos Christer.

10. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Gråbo 2014-06-19

 

Vid protokollet                                             Justeras

 

Tord Lennartsson                                         Christer Santesson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelseprotokoll 58

Protokoll nr 58 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2014-04-29 hos

Tord Lennartsson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Ilona Miglavs  Christina Lavsund

Tord Lennartsson  Helena Andersson

1.   Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.   Dagordningen: dagordningen godkändes.

3.   Rapporter: Christer rapporterade från det förberedande mötet inför politikerträffen, samt

från medskapandegruppens möte den 22/4. Tord rapporterade från mötet med Eric Roos.

Ilona rapporterade från labyrinten.

4.   Städbidrag: beslutades att bidraga med 5000,00 kr för iordningställande av torget.

5.   Föregående mötes protokoll: protokoll 56 och 57 godkändes.

6.   Politikerutfrågningen: Christer kom med en lägesrapport inför politikerutfrågningen.

7.   Övriga frågor: sommarfesten flyttas och blir istället en kräftskiva den 29/8. En gångväg

mellan banvallen och badet i Hjällsnäsviken diskuterades. Beslutades att ta upp det i

medskapandegruppen. Christer tar upp frågan med Ann Bäck.

8.   Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 16/6 18.30 hos Christer.

9.   Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2014-05-01.

 

Vid protokollet                                                    Justeras

 

 

Tord Lennartsson                                                Christer Santesson