Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid St. Lundby Samhällsförenings årsmöte 2017-03-23 på

Parasollen.

 

Närvarande 25 medlemmar.

 

Innan årsmötet började berättade Ann Bäck om husbyggnationen vid torget.

 

Christer Santesson hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.

Dagordningen godkändes.

 

 1. Mötesordförande och sekreterare: Till mötesordförande valdes Christer Santesson och till

sekreterare valdes Tord Lennartsson.

 

 1. Röstlängd och 2 rösträknare: Röstlängden fastställdes och till rösträknare valdes Bo

Carlsson och Leif-Göran Jacobsson.

 

 1. Justeringsmän: Till justeringsmän valdes Bo Carlsson och Leif-Göran Jacobsson för att

tillsammans med Christer Santesson justera protokollet.

 

 1. Kallelsen: Kallelsen till årsmötet godkändes.

 

 1. Verksamhetsberättelsen: Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.

 

 1. Kassarapport: 2016-12-31 fanns det 157 995,52 kr och i kassan 566,00 kr.

Kassarapporten godkändes.

 

 1. Revisorernas berättelse: Revisionsberättelsen lästes upp och den godkändes.

 

 1. Styrelsens ansvarsfrihet: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

 1. Medlemsavgift: beslutades att inte ändra medlemsavgiften som fortsätter att vara 50 kr.

 

 1. Budget och verksamhetsplan/föreningens framtid: Torbjörn Eliason från valberedningen

talade om föreningens framtid och efter diskussion föreslogs att föreningen skulle läggas ned.

Årsmötet beslöt enhälligt att avveckla föreningen vid nästa årsmöte om inte en ny styrelse väljs.

Vidare beslöts att nuvarande styrelse och revisorer samt valberedning sitter kvar till nästa årsmöte då definitivt beslut kan fattas enligt stadgarna.

 

11-15. Som konsekvens av föregående utgår dessa punkter.

 

Kallelse till årsmöte 2017-03-23

 

                Årsmöte med Stora Lundby Samhällsförening den 23 mars 2017

 

Medlemmarna i Stora Lundby Samhällsförening kallas till årsmöte torsda­gen den 23 mars kl 18,30 i Parasollens matsal.  Under mötet kommer en lägesrapport om utbyggnaden av Gråbo centrum att lämnas.

Välkomna!!!

Christer Santesson, ordförande

 

Förslag till dagordning

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

 1. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare för mötet.

 

 1. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

 

 1. Godkännande av kallelsen till mötet.
 2. Styrelsens verksamhetsberättelse.

 

 1. Kassarapport.
 2. Revisorernas berättelse.
 3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 

 1. Medlemsavgift.
 2. Budget- och verksamhetsplan för år 2017

 

-Föreningens framtid

 

 1. Val av ordförande för föreningen för 2017

 

 1. Val av två styrelseledamöter för 2017 och 2018

 

 1. Val av två styrelsesuppleanter för 2017
 2. Val av en revisor för 2017 och 2018 och en revisorssuppleant för 2017.

 

 1. Val av 3 ledamöter till valberedningen varav 1 sammankallande.

 

 1. Framställningar och förslag från medlemmar (motioner).
 2. Övriga frågor.

 

 1. Årsmötets avslutande.

Årsmötesprotokoll 2015-03-25

 

 

Protokoll fört vid St. Lundby Samhällsförenings årsmöte 2015-03-25 på

Parasollen.

Närvarande 26 medlemmar.

Innan årsmötesförhandlingarna fick mötesdeltagarna en information om hur läget är i överklagandeprocessen, samt hur vägar och gångvägar är tänkta att dras. Denna information redovisades av Jonas Loiske, Susanne Roskvist samt Lars Carlsson från sektor samhällsbyggnad.Therese Kilenstam från Tornstaden informerade hur husen närmast torget troligen kommer att se ut.

Christer Santesson hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.

1.   Mötesordförande och sekreterare: till mötesordförande valdes Christer Santesson och till

sekreterare valdes Tord Lennartsson.

2.   Röstlängd och två rösträknare: röstlängden fastställdes och till rösträknare valdes Helena

Andersson samt Cristina Lavsund.

3.   Justeringsmän: till justeringsmän valdes Ann Bäck och Torbjörn Eliason samt Christer

Santesson (mötesordförande).

4.   Kallelsen: kallelsen till årsmötet godkändes.

5.   Verksamhetsberättelsen: verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.

6.   Kassarapport: 2014-12-31 fanns det 167 576,89 kr på banken och i kassan 721,01 kr.

Kassarapporten godkändes.

7.   Revisorernas berättelse: revisorerna läste upp revisionsberättelsen och hade inget att

erinra.

8.   Styrelsens ansvarfrihet: styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9.   Medlemsavgift: beslutades att inte ändra medlemsavgiften som fortsätter att vara 50 kr.

10. Budget och verksamhetsplan för 2015: budget och verksamhetsplan för 2015 behövs inte.

11. Val av ordförande för 2015: till ordförande för 2015 valdes Christer Santesson.

12. Val av två styrelseledamöter för 2015 och 2016: Helena Andersson och Tord Lennartsson

valdes till styrelseledamöter för 2015 och 2016.

13. Val av två styrelsesuppleanter för 2015: till styrelsesuppleanter för 2015 valdes Ilona

Miglavs och Cristina Lavsund.

14. Val av revisor och revisorssupleant: till revisor för 2015 och 2016 valdes Ann-Britt

Lundin och till revisorssuppleant för 2015 valdes Alf Olsson.

15. Val av valberedning: till valberedning valdes Torbjörn Eliason ( sammankallande)

Britt Fredriksson samt Carl-Axel Riegnell.

16. Motioner: inga motioner hade inkommit.

17. Övriga frågor: Anna Jansson tyckte att vi borde kunna öka antalet medlemmar genom att

var och tar med sig en ny medlem. Ann Bäck redogjorde för medskapandegruppen och

arbetet med dom olika grupperna. Hans Amberntsson berättade om torggruppen och dess

arbete.

18. Årsmötets avslutande: Christer Santesson tackade de närvarande för visat intresse samt

förklarade mötet avslutat.

Gråbo 2015-03-28

Vid protokollet

 

Tord Lennartsson

Justeras

 

Christer Santesson                       Ann Bäck                       Torbjörn Eliason

 

Kassarapport 2014

STORA LUNDBY  SAMHÄLLSFÖRENING

 

KASSAUTDRAG   ÅR  2014

 

 

 

 

INKOMSTER:                                 

 

Kassabehållning från föregående verksamhetsår.                                  181.258.36

Medlemsavgifter                                                                                        7.650:-

Ränta                                                                                                          2.813.54

 

Kronor       191.721.90

=================

 

 

 

 

UTGIFTER:

 

Lokalhyra                                                                                                            —-

Annonser                                                                                                           6.678:-

IT  Hemsida                                                                                                      1.108:-

Bankavgift                                                                                                           750:-

Kontorsmaterial                                                                                                   —-

Övrigt                                                                                                               14.888:-

Saldo till nästa verksamhetsår.                                                                       168.297.90

 

 

 

Kronor             191.721.90

===================

Årsmötesprotokoll

 

Protokoll fört vid St. Lundby Samhällsförenings årsmöte 2014-03-20 på

Parasollen.                                                                                                 

Närvarande 31 st medlemmar samt 5 st icke medlemmar.

1.   Mötets öppnande: Christer Santesson hälsade de närvarande välkomna samt förklarade

      mötet öppnat. Till mötesordförande valdes Ann Bäck och till sekreterare valdes Tord  

      Lennartsson.

2.   Röstlängden: röstlängden godkändes och till rösträknare valdes Björn Olofsson samt

      Lisbeth Allard.

3.   Justeringsmän: Till justeringsmän valdes Ann Bäck (ordf.), Björn Olofsson samt                  Lisbeth Allard.

4.   Kallelsen: kallelsen till årsmötet godkändes.

5.   Verksamhetsberättelsen: verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.

6.   Kassarapport: 2013-12-31 fanns det 181 089,35 kr på banken och i kassan 169,01 kr.

     Kassarapporten godkändes.

7.   Revisorernas berättelse: revisorerna läste upp revisionsberättelsen och hade inget att           erinra.

8.   Ansvarsfrihet: styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9.   Medlemsavgift: beslutades att inte ändra medlemsavgiften som fortsätter att vara 50 kr.

10. Budget och verksamhetsplan: redogjordes för planer på att genomföra en paneldebatt         medkommunens politiker inför valet.

11. Val av ordförande för 2014: Christer Santesson valdes till ordförande för 2014.

12. Val av 2 styrelseledamöter 2014 och 2015: till styrelseledamöter för 2014 och 2015          valdes Birgitta Jacobsson samt Hans Amberntsson. 

13. Val av 2 styrelsesuppleanter för 2014: till styrelsesuppleanter för 2014 valdes                  ChristinaLavsund och Ilona Miglavs.

14. Val av revisor och revisorsuppleant: till revisor för 2014 och 2015 valdes Gustav            Karlssonoch till revisorsuppleant för 2014 valdes Alf Olsson.

15. Val av valberedning: till valberedning valdes Torbjörn Eliason (sammankallande),               Carl-Axel Riegnell samt Britt Fredriksson.

16. Förslag till stadgeändring: Christer Santesson läste upp förslagen till stadgeändringar        vilka godkändes av mötet.

17. Motioner: inga motioner hade inkommit.

18. Övriga frågor: inga övriga frågor fanns.

19. Årsmötets avslutande: Christer tackade de närvarande för visat intresse samt

     förklarade mötet avslutat.

Efter årsmötet informerade Jonas Loiske, Ingela Bengtsson Schiötz samt Susanne Roskvist

hur långt man har kommit med detaljplanerna för Gråbo centrum, samt läget i torgfrågan.

Ann Bäck redogjorde för Medskapandegruppens aktiviteter.

 

Gråbo 2014-03-24.

Vid protokollet.

Tord Lennartsson

 

Justeras

 

Ann Bäck                     Björn Olofsson                          Lisbeth Allard