Styrelsemötesprotokoll 84

Protokoll nr 84 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2017-06-13 hos Ilona Miglavs.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Ilona Miglavs  Hans Amberntsson  Birgitta

Jacobsson  Christina Lavsund  Tord Lennartsson  Helena Andersson

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: Dagordningen godkändes.
 3. Föregående mötes protokoll: Föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 4. Rapporter/ekonomi: Hans rapporterade från Gråbo entreer. Birgitta berättade att det inte

finns någon ordförande i Medskapandegruppen utan man kommer att

byta vid varje möte. Detsamma gäller för övrigt alla styrelseposter.

På banken finns det 154 726.23 kr varav 150 000,00 kr är låsta.

I kassan finns det 566,00 kr. 21 st har betalat medlemsavgiften.

 1. Nationaldagsfirande: Beslutades att betala 2000,00 kr för hoppborgen.
 2. Överskottet: Diskuterades hur vi skall hantera överskottet. Detta borde hamna som en

motion. Beslutades att kolla vilka förslag som finns för hanteringen av

överskottet. Dessa förslag leverar vi till Christer som sammanställer och

presenterar dom på nästa styrelsemöte.

 1. Övriga frågor: Det fanns inga övriga frågor.
 2. Nästa styrelsemöte: Nästa styrelsemöte blir den 14/8 kl 18.00 hos Christer.
 3. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2017-06-15.

 

Vid protokollet                                                       Justeras

 

 

Tord Lennartsson                                                   Christer Santesson

Styresemötesprotokoll 83

Protokoll nr 83 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2017-05-02 hos Helena Andersson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Helena Andersson  Jan Kuuse  Hans

Amberntsson  Birgitta Jacobsson  Christina Lavsund  Ilona Miglavs Tord

Lennartsson

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: Dagordningen godkändes.
 3. Konstituering: Till vice ordförande valdes Christina Lavsund.

Till sekreterare valdes Tord Lennartsson.

Till kassör och firmatecknare valdes Birgitta Jacobsson.

 1. Föregående mötes protokoll: Föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 2. Rapporter: Birgitta redogjorde för handlingsplanen.

Ekonomi: Det finns 156 507,52 kr på banken varav 150 000,00 kr är låsta. 21 st

medlemmar har betalat avgiften.

 1. Uppföljning av årsmötet: Det fanns inget speciellt att diskutera från årsmötet.
 2. Övriga frågor: Pensionärsföreningen vill ha 5000,00 kr för att laga soffor, men det

beslutades att inte ge några pengar. Beslutades att påminna om medlems-

avgiften. Skulle någon vilja ha pengar så får dom skicka in en ansökan

som kommer att behandlas nästa år.

 1. Nästa styrelsemöte: Nästa styrelsemöte blir den 13/6 kl 18.00 hos Ilona.
 2. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2017-05-07

 

Vid protokollet.                                                               Justeras.

 

 

 

Tord Lennartsson                                                            Christer Santesson