Styrelsemötesprotokoll 82

Protokoll nr 82 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte  2017-03-16 hos Christer Santesson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande   Birgitta Jacobsson  Helena Andersson

Hans Amberntsson  Christina Lavsund  Tord Lennartsson

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
 3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 4. Ekonomi: i kassan finns det 1216,00 kr och på banken finns det 157 742,52 kr varav

150 000,00 kr är låsta. 18 medlemmar har betalat avgiften.

Rapporter: Birgitta berättade att invigningen av torget blir den 22/ 4 kl 08.45. Hans

rapporterade från entregruppen att inget har hänt. Den 6/4 kl 19.00 blir det årsmöte i

Medskapandegruppen.

 1. Årsmötet: Ann Bäck kommer att tala om torget och husbyggnationen. Christina sköter

avprickningen.

 1. Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.
 2. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir hos Helena 2/5 18.30.
 3. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2017-03-19.

Styrelsemötesprotokoll 81

Protokoll nr 81 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2017-02-14

hos Christer Santesson.

Närvarande: Christer Santesson  Birgitta Jacobsson  Jan Kuuse  Helena Andersson

Ilona Miglavs  Christina Lavsund  Tord Lennartsson

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
 3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 4. Ekonomi: i kassan finns det 566,00 kr och på banken finns det 157 742,52 kr varav

150 000,00 kr är låsta. 5 st medlemmar har betalat avgiften.

Rapporter: Christer berättade att han och Tord hade träffat Torbjörn Eliason som är

sammankallande i valberedningen.

 1. Medskapandegruppen/rapport: Birgitta berättade att Mikael Tilly har några timmar kvar

som kan användas i dom olika grupperna.

 1. Årsmötet: årsmötet kommer att hållas i Parasollen den 23/3-2017 kl 18.30.

Föreningens framtid: samhällsföreningens framtid diskuterades.

 1. Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.
 2. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 16/3 kl 18.30 hos Christer.
 3. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2017-02-17

 

Vid protokollet                                                             Justeras

 

 

 

Tord Lennartsson                                                         Christer Santesson

Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid St. Lundby Samhällsförenings årsmöte 2017-03-23 på

Parasollen.

 

Närvarande 25 medlemmar.

 

Innan årsmötet började berättade Ann Bäck om husbyggnationen vid torget.

 

Christer Santesson hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.

Dagordningen godkändes.

 

 1. Mötesordförande och sekreterare: Till mötesordförande valdes Christer Santesson och till

sekreterare valdes Tord Lennartsson.

 

 1. Röstlängd och 2 rösträknare: Röstlängden fastställdes och till rösträknare valdes Bo

Carlsson och Leif-Göran Jacobsson.

 

 1. Justeringsmän: Till justeringsmän valdes Bo Carlsson och Leif-Göran Jacobsson för att

tillsammans med Christer Santesson justera protokollet.

 

 1. Kallelsen: Kallelsen till årsmötet godkändes.

 

 1. Verksamhetsberättelsen: Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.

 

 1. Kassarapport: 2016-12-31 fanns det 157 995,52 kr och i kassan 566,00 kr.

Kassarapporten godkändes.

 

 1. Revisorernas berättelse: Revisionsberättelsen lästes upp och den godkändes.

 

 1. Styrelsens ansvarsfrihet: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

 1. Medlemsavgift: beslutades att inte ändra medlemsavgiften som fortsätter att vara 50 kr.

 

 1. Budget och verksamhetsplan/föreningens framtid: Torbjörn Eliason från valberedningen

talade om föreningens framtid och efter diskussion föreslogs att föreningen skulle läggas ned.

Årsmötet beslöt enhälligt att avveckla föreningen vid nästa årsmöte om inte en ny styrelse väljs.

Vidare beslöts att nuvarande styrelse och revisorer samt valberedning sitter kvar till nästa årsmöte då definitivt beslut kan fattas enligt stadgarna.

 

11-15. Som konsekvens av föregående utgår dessa punkter.