Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid St. Lundby Samhällsförenings årsmöte 2016-03-17 på

Parasollen.

 

Närvarande 25 medlemmar.

 

Innan årsmötesförhandlingarna fick mötesdeltagarna information om vattnets väg i Gråbo, av

Lovisa Björnsdotter och Åke Pettersson från kommunens va-enhet.

 

Christer Santesson hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.

 

 1. Mötesordförande och sekreterare: till mötesordförande valdes Christer Santesson och till

sekreterare valdes Tord Lennartsson.

 1. Röstlängd och 2 rösträknare: röstlängden fastställdes och till rösträknare valdes

Ann-Christin Johansson samt Helena Andersson.

 1. Justeringsmän: till justeringsmän valdes Ann-Christin Johansson och Helena Andersson

samt Christer Santesson (ordförande).

 1. Kallelsen: kallelsen till årsmötet godkändes.
 2. Verksamhetsberättelsen: verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.
 3. Kassarapport: 2015-12-31 fanns det 157 404,89 kr på banken och i kassan 709,01 kr.

Kassarapporten godkändes.

 1. Revisorernas beättelse: revisorerna läste upp revisionsberättelsen och hade inget att erinra.
 2. Styrelsens ansvarsfrihet: styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 3. Medlemsavgift: beslutades att inte ändra medlemsavgiften som fortsätter att vara 50 kr.
 4. Budget och verksamhetsplan för 2016: budget och verksamhetsplan för 2016 behövs inte.
 5. Val av ordförande för 2016: till ordförande för 2016 valdes Christer Santesson.
 6. Val av två styrelseledamöter för 2016 och 2017: Birgitta Jacobsson och Christina Lavsund

valdes till styrelseledamöter för 2016 och 2017.

 1. Val av två styrelsesuppleanter för 2016: till styrelsesuppleanter för 2016 valdes Ilona

Miglavs och Hans Amberntsson.

 1. Val av en revisor för 2016 och 2017 samt en revisorssuppleant för 2016: till revisor för

2016 och 2017 valdes Alf Olsson samt till revisorssuppleant för 2016 valdes Gustav

Carlsson.

 1. Val av valberedning: till valberedning valdes Torbjörn Eliasson (sammankallande) ,

Britt Fredriksson samt Carl-Axel Riegnell.

 1. Motioner: inga motioner hade inkommit.
 2. Övriga frågor: Ann Bäck redogjorde för medskapandegruppen och centrumgruppen samt

visade en karta över det nya torget.

 1. Årsmötets avslutande: Christer Santesson tackade de närvarande för visat intresse samt

förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-03-21.

 

Vid protokollet

 

Tord Lennartsson

 

 

Justeras

 

 

 

Christer Santesson (ordförande      Ann-Christin Johansson     Helena Andersson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *