Styrelsemötesprotokoll 75

Protokoll nr 75 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2016-04-25

hos Tord Lennartsson.

 

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Christina Lavsund  Birgitta Jacobsson  Helena

Andersson  Tord Lennartsson  Hans Amberntsson

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
 3. Konstituering: beslutades att Christina Lavsund blir vice ordförande, Tord Lennartsson

sekreterare samt Birgitta Jacobsson blir kassör och firmatecknare.

 1. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 2. Rapporter: rapport lämnades från medskapandegruppens årsmöte. Hans rapporterade från

Gråbo entreegruppen. Tord redogjorde för vad som hänt i centrumgruppen samt berättade

att man skall ha ett evenemang för att ta det första spadtaget på torget.

Ekonomi: i kassan finns det 874,00 kr. På banken finns det 156 742,52 kr varav 150 000,00

kr är låsta. 23 medlemmar har betalat medlemsavgiften.

 1. Uppföljning av årsmötet: årsmötesprotokollet justerades.
 2. Mailadresser: mailadresserna diskuterades. Beslutades att försöka få till en maillista.

Christina, Birgitta samt Christer undersöker detta.

 1. Sophanteringen i Gråbo: den förändrade sophanteringen diskuterades. Kommunen har bytt

sopentreeprenör.

 1. Övriga frågor: beslutades att inköpa en ordförandeklubba. En eventuell fest diskuterades

men inget beslut fattades.

 1. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 7/6 kl 18.00 hos Christer.
 2. Mötets avslutande: Christer tackade de nävarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-04-27.

 

Vid protokollet                                              Justeras

 

 

 

Tord Lennartsson                                         Christer Santesson

Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid St. Lundby Samhällsförenings årsmöte 2016-03-17 på

Parasollen.

 

Närvarande 25 medlemmar.

 

Innan årsmötesförhandlingarna fick mötesdeltagarna information om vattnets väg i Gråbo, av

Lovisa Björnsdotter och Åke Pettersson från kommunens va-enhet.

 

Christer Santesson hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.

 

 1. Mötesordförande och sekreterare: till mötesordförande valdes Christer Santesson och till

sekreterare valdes Tord Lennartsson.

 1. Röstlängd och 2 rösträknare: röstlängden fastställdes och till rösträknare valdes

Ann-Christin Johansson samt Helena Andersson.

 1. Justeringsmän: till justeringsmän valdes Ann-Christin Johansson och Helena Andersson

samt Christer Santesson (ordförande).

 1. Kallelsen: kallelsen till årsmötet godkändes.
 2. Verksamhetsberättelsen: verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.
 3. Kassarapport: 2015-12-31 fanns det 157 404,89 kr på banken och i kassan 709,01 kr.

Kassarapporten godkändes.

 1. Revisorernas beättelse: revisorerna läste upp revisionsberättelsen och hade inget att erinra.
 2. Styrelsens ansvarsfrihet: styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 3. Medlemsavgift: beslutades att inte ändra medlemsavgiften som fortsätter att vara 50 kr.
 4. Budget och verksamhetsplan för 2016: budget och verksamhetsplan för 2016 behövs inte.
 5. Val av ordförande för 2016: till ordförande för 2016 valdes Christer Santesson.
 6. Val av två styrelseledamöter för 2016 och 2017: Birgitta Jacobsson och Christina Lavsund

valdes till styrelseledamöter för 2016 och 2017.

 1. Val av två styrelsesuppleanter för 2016: till styrelsesuppleanter för 2016 valdes Ilona

Miglavs och Hans Amberntsson.

 1. Val av en revisor för 2016 och 2017 samt en revisorssuppleant för 2016: till revisor för

2016 och 2017 valdes Alf Olsson samt till revisorssuppleant för 2016 valdes Gustav

Carlsson.

 1. Val av valberedning: till valberedning valdes Torbjörn Eliasson (sammankallande) ,

Britt Fredriksson samt Carl-Axel Riegnell.

 1. Motioner: inga motioner hade inkommit.
 2. Övriga frågor: Ann Bäck redogjorde för medskapandegruppen och centrumgruppen samt

visade en karta över det nya torget.

 1. Årsmötets avslutande: Christer Santesson tackade de närvarande för visat intresse samt

förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-03-21.

 

Vid protokollet

 

Tord Lennartsson

 

 

Justeras

 

 

 

Christer Santesson (ordförande      Ann-Christin Johansson     Helena Andersson

Styrelseprotokoll 74

Protokoll nr 74 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2016-03-08

hos Christer Santesson.

 

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Birgitta Jacobsson  Hans Amberntsson

Christina Lavsund  Tord Lennartsson.

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet

öppnat.

 

 1. Dagordningen: Dagordningen godkändes.

 

 1. Föregående mötes protokoll: Föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.

 

 1. Rapporter/ekonomi: 5 st från St Lundby Samhällsförening kommer att närvara vid

medskapandegruppens årsmöte.

På banken finns det 157 077,52 kr. Beslutades att låsa 150 000,00 kr. I kassan finns det

1181,00 kr. 18 st medlemmar medlemmar har betalat medlemsavgiften.

 

 1. Årsmötet: Tord tar med vattenkokare + kaffe. Christer och

Hans tar också med sig kaffe. Christer tar även med sig rolluppen och Hans tar med

förlängningssladdar. Christina sköter avprickningen.  Vi skall träffas kl 18.00.

Lovisa Björnsdotter och Åke Pettersson från kommunen kommer för att informera om

vattenfrågan i Gråbo. Beslutades att Birgitta köper 2 blombuketter till våra gäster.

 

 1. Badplatsen: Ann Bäck redogjorde för läget vid badplatsen i Hjällsnäsviken. Beslutades

att medskapandegruppen fortsätter att driva frågan samt att samhällsföreningen kommer

att stötta medskapandegruppen om det behövs.

 

 1. Övriga frågor: Beslutades att Birgitta får uppdrag att köpa in kontorsmaterial.

 

 1. Nästa styrelsemöte: Nästa styrelsemöte blir den 25/4 kl 18.30 hos Tord.

 

 1. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-03-10

 

Vid protokollet                                              Justeras

 

 

 

 

Tord Lennartsson                                          Christer Santesson

 

Styrelseprotokoll 73

Protokoll nr 73 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2016-02-15

hos Christer Santesson.

 

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Birgitta Jacobsson  Jan Kuuse  Ilona Miglavs

Helena Andersson  Hans Amberntsson  Christina Lavsund  Tord Lennartsson

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet

öppnat.

 1. Dagordningen: dagordningen godkändes.
 2. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 3. Rapporter/ekonomi: medskapandegruppsfrågor samt centrumgruppen diskuterades.

På banken finns det nu 156 927,52 kr. I kassan finns det 1167,00 kr. 14 st har betalat

medlemsavgiften. Beslutades att återigen låsa 150 000,00 kr.

 1. Årsmötet:

Program och praktiska frågor: tiden för årsmötet blir 18.30. Mikael Tilly kommer och

berättar om sin roll som processledare samt eventuellt någon från kommunen som skall

redogöra för vattenfrågan i Gråbo. Det gäller både dag/ spill och dricksvatten. Vi får låna

en högtalaranläggning av hembygdsföreningen. Fikafördelning bestäms på nästa möte.

Kallelse och dagordning: Birgitta fixar tryckningen hos kommunen och fördelningen

ordnar vi på nästa styrelsemöte.

Verksamhetsberättelse,resultat,balansräkning: Christer skriver verksamhets-

berättelsen och Birgitta ordnar med resultat och balansräkning.

Medlemsavgift: medlemsavgiften föreslås att fortsättningsvis vara 50 kr.

Valberedning:  Christina föreslås bli ordinarie samt Hans bli suppleant.

 1. Övriga frågor: Birgitta vill att vi trycker upp 500 kuvert eller fler med samhälls-

föreningens logga. Beslutades att anslå 1000,00 kr till detta. Ta med rollupen till års-

mötet. Birgitta fick i uppdrag att undersöka om vi har möjlighet att arkivera papper som

är äldre än 3 år hos kommunen.

 1. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 8/3 kl 18.30 hos Christer.
 2. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-02-16.

 

Vid protokollet                                                Justeras

 

 

 

 

Tord Lennartsson                                           Christer Santesson