Styrelseprotokoll 72

Protokoll nr 72 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2016-01-18
hos Hans Amberntsson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande Ilona Miglavs Christina Lavsund Jan Kuuse
Birgitta Jacobsson Tord Lennartsson Helena Andersson.

1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt och förklarade mötet
öppnat.
2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
4. Rapporter/ekonomi: Ilona rapporterade att bygget av ridhuset går som beräknat.
Det finns 157 404,89 kr på banken varav 150 000,00 kr är låsta. I kassan finns det 717,00
kr. 150 st har betalat medlemsavgiften.
Medskapandegruppen: Birgitta meddelade att Mikael Tilly blev processledare.
300 000,00 kr för ett år är avsatta . Hans rapporterade från entregruppen att man önskar
mer folk samt att man vill arrangera en workshop. Ilona berättade att det finns pengar till
2 rondeller på Gråbovägen (krysset vid Olstorpsvägen och krysset vid Lundbyvägen)
samt en gångbana på Lundbyvägen mellan St Lundby Kyrkväg och Gråbovägen. Trolig
byggstart 2018. Christina berättade att hon kontaktat kommunen angående bänkarna som
fanns vid labyrinten och dom kommer att flyttas till boulebanorna.
5. Årsmötet: årsmötet blir den 17/3 kl 19.00 på Parasollen.
Program: Hans skall undersöka om någon från kommunen kan informera om
vattenfrågan i Gråbo. Lammet och Bonden är ett annat alternativ som föredragshållare,
så även Mikael Tilly. Centrumgruppens arbetsuppgifter skall redovisas.
6. Politikerträff: beslutades att inte ha någon politikerträff i år, istället skall vi bjuda in
någon av kommunalråden till årsmötet, gärna en med Gråboanknytning.
7. Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.
8. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 15/2 kl 18.30 hos Christer och då
skall även valberedning bjudas in.
9. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

Gråbo 2016-01-21.

Vid protokollet Justeras
Tord Lennartsson Christer Santesson

Styrelseprotokoll 71

Protokoll nr 71 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2015-12-09
hos Tord Lennartsson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande Christina Lavsund Helena Andersson Ilona Miglavs Tord Lennartsson Hans Amberntsson samt Jan Kuuse.

1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet
öppnat.
2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
4. Rapporter/ekonomi: det finns 158 062,89 kr på banken varav 150 00,00 kr är låsta.
I kassan finns det 667,00 kr. 147 medlemmar har betalat medlemsavgiften.
Medskapandemötet 3/12: diskuterades vad som avhandlades på medskapandemötet.
Styrelsen uppdrog åt Hans att representera samhällsföreningen i entreegruppen samt att Christina och Tord fick uppdraget att representera i Centrumgruppen.`
5. Ny webbtidning: webbtidningen info.nu startas upp 2016-01-01. Beslutades att
inte agera i detta.
6. Övriga frågor: Ilona meddelade att ridhusbygget har startat.
7. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 2016-01-19 kl 18.30 hos Hans.
8. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

Gråbo 2015-12-10.

Vid protokollet Justeras

Tord Lennartsson Christer Santesson

Styrelseprotokoll 70

Protokoll nr 70 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2015-10-22 hos Christer Santesson.
Närvarande: Christer Santesson ordförande Hans Amberntsson Helena Andersson
Christina Lavsund Tord Lennartsson

1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet
öppnat.
2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
4. Rapporter: Hans rapporterade att det skall bli möjligt att måla på båda sidor av planket,
samt att det skall sättas upp en lampa vid boulebanorna.
Ekonomi: 5000,00 kr har skänkts till Rädda Barnens lokalförening som aktivitetsstöd
för ensamkommande flyktingbarn.
Det finns 158 158,89 kr på banken varav 150 000,00 kr är låsta. I kassan finns det 667,00
kr. 124 medlemmar har betalat medlemsavgiften.
Medskapandegruppen: Christina berättade att man håller på att anställa en projekt-
ledare. Diskuterades vad som togs upp på sista medskapandemötet.
Medlemsvärvningen 26:e september: Diskuterades hur vi skall få fler medlemmar.
Vi måste förtydliga att det bara är föreningar som är med i medskapandegruppen.
5. Byggstart centrum: Christina berättade att byggstart är i mitten av november, samt att
torgytan skall vara klar till nästa års skördefest. Informationen från skolorna på informa-
tionsmötet i Hjällsnäshallen var alldeles för lång.
6. Julfest: vi avstår från julfest denna gång.
7. Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.
8. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 9/12 hos Tord Lennartsson kl 18.30.
9. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

Gråbo 2015-10-26

Vid protokollet Justeras
Tord Lennartsson Christer Santesson