Styreseprotokoll 69

Protokoll nr 69 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2015-09-09
hos Tord Lennartsson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande Helena Andersson Hans Amberntsson
Christina Lavsund Tord Lennartsson

1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
4. Ekonomi: på banken finns det 159 891,89 kr varav 150 000 ,00 kr är låsta. I kassan finns
det 317,00 kr. 17 st har betalat medlemsavgiften.
Rapporter: Christina berättade att det kommer att vara ett informationsmöte i
Hjällsnäshallen den 26/9 kl 14.00 i samband med skördefesten.
5. Rollups: diskuterades hur rollupsen skulle se ut. Beslutades att bakgrunden skall vara
limegrön, husen orangegula ( se Gråbo. nu.) texten skall vara svart.
6. Skördefesten: Hans tar fram ett informationsblad som vi skall lämna ut på skördefesten.
Hans, Christina, Helena, Tord och Christer skriver ut 20 exemplar var. Christer tar kontakt
med Birgitta angående rollupsen. Helena, Hans, Tord och Christer ställer upp på skörde-
festen för att dela ut informationsblad. Christer och Helena mellan 10.00 – 11.30 därefter
Hans och Tord fram till 13.00.
7. Övriga frågor: Christina berättade att det behövs en projektledare som skall fungera som
mellanhand mellan medskapandegruppen och kommunen. Diskuterades huruvida vi skall
bidraga på något sätt för flyktingbarnen. Beslutades att skänka 5000,00 kr till Rädda
Barnen, om möjligt i Lerum. Fortsättningsvis undersöker vi möjligheten att stödja flyk-
tingbarnen på något annat sätt: tex badresa, ridlektioner eller Universeum.
Ilona får ta ansvaret för planteringssäckarna, samt vad man gör med växter och jord.

8. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 22/10 kl 18.30 hos Christer.
9. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

Gråbo 2015-09-10

Vid protokollet Justeras
Tord Lennartsson Christer Santesson

Styrelsemötesprotokoll 68

Protokoll nr 68 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2015-08-11 hos Christer Santesson.
Närvarande: Christer Santesson ordförande Birgitta Jacobsson
Ilona Miglavs Tord Lennartsson
1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
4. Ekonomi: på banken finns det 159 891,89 kr varav 150 000,00 kr är låsta. I kassan finns
det 317,00 kr. 17 st har betalat medlemsavgiften.
Rapporter: Hasse rapporterade från torggruppen. Det är för tillfället stopp i torgfrågan,
delvis på grund av semestrar. Birgitta tog upp trädfrågan. Ilona rapporterade från Gråbo
ridskola. Upphandlingen av ett nytt stall är klart och bygget startar i februari.
5. Höstens aktiviteter: träffbild Gråbo, möte den 26/8 ( se Gråbo.nu). Den 26-27/9 är det
skördefest och det beslutades att samhällsföreningen skall medverka. Birgitta tar kontakt
med en tillverkare av rollups som vi skall sätta upp när vi delar ut lappar.
6. El-avtal: Birgitta läste upp ett mail om ett elavtal. Beslutades att inte engagera oss i
frågan.
7. Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.
8. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 9/9 hos Tord kl 18.00.
9. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

Gråbo 2015-08-16.

Vid protokollet Justeras
Tord Lennartsson Christer Santesson

Styrelsemötesprotokoll 67

Protokoll nr. 67 fört vid St. Lundby Samhällsförenings styrelsemöte

hemma hos Christer Santesson 2015-06-02

Närvarande: Christer Santesson, Birgitta Jacobsson, Hans Amberntsson. Helena Andersson, Ilona Miglaws, Christina Lavsund och Jan Kuuse.

§1 Mötets öppnande. Christer hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Dagordningens godkännande. Dagordningen kompletterades med ytterligare en paragraf, nr. 5,
och godkändes.

§3 Föregående mötesprotokoll. Godkändes och lades till handlingarna.

§4 Ekonomi/rapporter. På banken finns 161 891,89 varav 150 000:- är låsta. I kassan finns 317: –
Hans rapporterade om läget för Framtidstomten. PEAB är igång med att göra klart det nordöstra
hörnet. I stort följer man den skiss som Torggruppen tog fram tillsammans med Lars och Martin
Carlsson från kommunen.
Birgitta rapporterade från Medskapandegruppens senaste styrelsemöte. Den 10:e juni skall en tillsatt
grupp diskutera utformningen av själva torgytan.
Ilona rapporterade från Gråbo Ridskola. Upphandlingen av byggandet av den nya stallbyggnaden
pågår. Placeringen av byggnaden/erna är klar.

§5 Bidrag till firandet av Nationaldagen. Mötet tog det formella beslutet att stödja firandet med
2000: -. Birgitta betalar ut summan mot faktura.

§6 Rekrytering av nya medlemmar. Frågan om hur vi agerar för att skaffa fler medlemmar väcktes
på årsmötet i mars och styrelsen fick i uppdrag att tänka till.
Styrelsens diskuterade vilka vägar och på vilket sätt man kan göra för att nå ut
med vårt budskap. Christer jobbar vidare med följande idéer: Vårt brev med inbjudan till
föreningen omarbetas och utformas så att man ev. kan göra en broschyr. Kostnaderna för en dylik
undersöks. Kan en annons vara givande i förhållande till kostnaden, ger det mer att dela ut inbjudan
personligen vid t.ex. en torgaktivitet alt. att vi själva står en dag när inga andra aktiviteter
konkurera? Vi bör ge akt på hur vi utformar oss så att det blir tydligt för gemene man hur
förhållandet mellan Samhällföreningen och Medskapandegruppen ser ut.

§8 Övriga frågor. Sommarfesten går av stapeln hemma hos Christer den 5:e juni. Var och en betalar
som vanligt för mat och dryck ur egen ficka.

§9 Nästa styrelsemöte. Tisdag den 11:e augusti hemma hos Christer kl. 1800

§10 Mötets avslutande. Ordförande Christer tackade för vår visade uppmärksamhet och förklarade
mötet avslutat.
Gråbo 2015-06-07
Vid pennan Justeras

…………………………….. ……………………………………..
Hans Amberntsson Christer Santesson

Styrelsemötesprotokoll 66

Protokoll nr 66 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte
2015-04-15 hos Christer Santesson.
Närvarande: Christer Santesson ordförande Hans Amberntsson Christina Lavsund
Birgitta Jacobsson Jan Kuuse Tord Lennartsson
1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
3. Konstituering: till vice ordförande valdes Hans Amberntsson, till sekreterare valdes Tord
Lennartsson och till kassör och firmatecknare valdes Birgitta Jacobsson.
4. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
5. Ekonomi: Beslutades att hyra billigare ljudanläggning i framtiden.
Rapporter: Hans rapporterade från arbetet med framtidstomten. Beslutades att ta kontakt
med kommunen angående storleken på maskinerna som plogar. Dom är för stora och kör
därmed sönder alldeles för mycket gräsmattor. Denna kontakt tas lämpligen i höst.
6. Uppföljning av årsmötet: årsmötet, hemsidan samt hur man rekryterar mer medlemmar
diskuterades.
7. Medskapandemöte 16/4: det extra årsmötet i medskapandegruppen diskuterades.
8. Vårmarknaden 18/4: Birgitta föreslog att stå en annan dag än på vårmarknaden för att dela
ut information och så beslutades.
9. Övriga frågor: Birgitta meddelade att hon snart blir pensionär och att hon härmed får en
ny mailadress. Den nya blir bittan04@gmail.com. I framtiden får var och en köra ut sina
egna papper. Jan berättade att Ekstugan inte hyrs ut till några föreningar längre. Christer
har pratat med Magnus T Karlsson om att utbudet på små möteslokaler är dåligt i Gråbo.
Sommarfesten bestämdes till den 5/6 men var den skall vara är ej bestämt.
10. Nästa styrelsemöte: Nästa styrelsemöte blir den 2/6 hos Christer.
11. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.
Gråbo 2015-04-18

Vid protokollet Justeras
Tord Lennartsson Christer Santesson

Styrelsemötesprotokoll 65

Protokoll nr 65 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2015-03-18 hos
Christer Santesson.
Närvarande: Christer Santesson ordförande Birgitta Jacobsson Hans Amberntsson
Jan Kuuse Cristina Lavsund Tord Lennartsson.
1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna och förklarade motet öppnat.
2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
4. Ekonomi: på banken finns det 167 576,89 kr varav 150 000,00 kr är låsta. I kassan finns
det 721,01 kr. 153 medlemmar har betalat medlemsavgiften.
Rapporter: Cristina rapporterade från gruppen som diskuterar framtidstomten. Tord
berättade att torget skall städas gemensamt av medlemmar i medskapandegruppen.
5. Medlemsavgiften: medlemsavgiften bestämdes till 50 kr.
Utdelningsadresser: bestämdes vem som delar ut till dom olika adresserna.
Praktiska frågor: kaffe kokas hemma. Tord tar med vattenkokare.
Underskrift av verksamhetsberättelsen: verksamhetsberättelsen undertecknades.
6. Övriga frågor: Birgitta tog upp biltrafiken på torget, samt trasig belysning i rondellen på
Monvägen.
7. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 15/4 hos Christer Santesson.
8. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.
Gråbo 2015-03-21.

Vid protokollet Justeras
Tord Lennartsson Christer Santesson

Styrelsemötesprotokoll 64

Protokoll nr 64 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2015-02-18 hos
Christer Santesson.
Närvarande: Christer Santesson ordförande Hans Amberntsson Helena Andersson Torbjörn
Eliason Birgitta Jacobsson Tord Lennartsson.
1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
4. Rapporter: Hans rapporterade från en träff med torggruppen. Birgitta redogjorde från
medskapandegruppens föreningsbildning. Det är en styrelserepresentant (suppleant) vakant
och Christina Lavsund kommer att nomineras från samhällsföreningen.
Ekonomi: i kassan finns det 158,00 kronor. På banken finns det 166 926,89 kronor varav
150 000,00 kronor är låsta. 153 medlemmar har betalat medlemsavgiften.
6. Årsmötet.
Valberedningen: Torbjörn Eliason från valberedningen gick igenom läget i styrelsen inför
årsmötet och Christer accepterar att sitta kvar som ordförande ett år till.
Praktiska frågor: bestämdes att vi skall ha högtalare och Christer frågar Mikael Tilly om
vi kan få hyra Centrumkyrkans anläggning.
Verksamhetsrapporten: Christer håller på med den.
Kassarapporten: Birgitta jobbar med den.
Medverkan från kommunen: Diskussioner pågår angående medverkande från kommunen.
Förtäring: Birgitta håller i förtäringen.
Adresslistor för utdelning av handlingarna: Birgitta tar fram adresslistor.
Annons i Lerums tidning: annons i Lerums Tidning 14 dagar innan. Christer ordnar detta.
7. Övriga frågor: Tord tar kontakt med Eric Roos angående sikten på Brattåsvägen samt
bilarna som kör in till Hjällsnäshallen.
8. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 18/3 18.00 hos Christer.
10. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.
Gråbo 2015-02-21
Vid protokollet Justeras

Tord Lennartsson Christer Santesson