Årsmötesprotokoll 2015-03-25

 

 

Protokoll fört vid St. Lundby Samhällsförenings årsmöte 2015-03-25 på

Parasollen.

Närvarande 26 medlemmar.

Innan årsmötesförhandlingarna fick mötesdeltagarna en information om hur läget är i överklagandeprocessen, samt hur vägar och gångvägar är tänkta att dras. Denna information redovisades av Jonas Loiske, Susanne Roskvist samt Lars Carlsson från sektor samhällsbyggnad.Therese Kilenstam från Tornstaden informerade hur husen närmast torget troligen kommer att se ut.

Christer Santesson hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.

1.   Mötesordförande och sekreterare: till mötesordförande valdes Christer Santesson och till

sekreterare valdes Tord Lennartsson.

2.   Röstlängd och två rösträknare: röstlängden fastställdes och till rösträknare valdes Helena

Andersson samt Cristina Lavsund.

3.   Justeringsmän: till justeringsmän valdes Ann Bäck och Torbjörn Eliason samt Christer

Santesson (mötesordförande).

4.   Kallelsen: kallelsen till årsmötet godkändes.

5.   Verksamhetsberättelsen: verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.

6.   Kassarapport: 2014-12-31 fanns det 167 576,89 kr på banken och i kassan 721,01 kr.

Kassarapporten godkändes.

7.   Revisorernas berättelse: revisorerna läste upp revisionsberättelsen och hade inget att

erinra.

8.   Styrelsens ansvarfrihet: styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9.   Medlemsavgift: beslutades att inte ändra medlemsavgiften som fortsätter att vara 50 kr.

10. Budget och verksamhetsplan för 2015: budget och verksamhetsplan för 2015 behövs inte.

11. Val av ordförande för 2015: till ordförande för 2015 valdes Christer Santesson.

12. Val av två styrelseledamöter för 2015 och 2016: Helena Andersson och Tord Lennartsson

valdes till styrelseledamöter för 2015 och 2016.

13. Val av två styrelsesuppleanter för 2015: till styrelsesuppleanter för 2015 valdes Ilona

Miglavs och Cristina Lavsund.

14. Val av revisor och revisorssupleant: till revisor för 2015 och 2016 valdes Ann-Britt

Lundin och till revisorssuppleant för 2015 valdes Alf Olsson.

15. Val av valberedning: till valberedning valdes Torbjörn Eliason ( sammankallande)

Britt Fredriksson samt Carl-Axel Riegnell.

16. Motioner: inga motioner hade inkommit.

17. Övriga frågor: Anna Jansson tyckte att vi borde kunna öka antalet medlemmar genom att

var och tar med sig en ny medlem. Ann Bäck redogjorde för medskapandegruppen och

arbetet med dom olika grupperna. Hans Amberntsson berättade om torggruppen och dess

arbete.

18. Årsmötets avslutande: Christer Santesson tackade de närvarande för visat intresse samt

förklarade mötet avslutat.

Gråbo 2015-03-28

Vid protokollet

 

Tord Lennartsson

Justeras

 

Christer Santesson                       Ann Bäck                       Torbjörn Eliason

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *