Årsmöte 2015-03-25

 

Årsmöte med Stora Lundby Samhällsförening den 25 mars 2015

 

Medlemmarna i Stora Lundby Samhällsförening kallas till årsmöte ONSDAGEN DEN 25 MARS kl 19.00 i Parasollens matsal. Verksamhetsberättelse och kassarapport bifogas.

Under mötet kommer lägesrapport lämnas angående byggnationen i Gråbo centrum av Sektor Samhällsbyggnad

Välkomna!!!

Christer Santesson, ordförande

 

Förslag till dagordning

 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

2. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare för mötet.

 

3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

 

4. Godkännande av kallelsen till mötet.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse.

 

6. Kassarapport.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 

9. Medlemsavgift.
10. Budget- och verksamhetsplan för år 2015

 

11. Val av ordförande för föreningen för 2015.

 

12. Val av två styrelseledamöter för 2015 och 2016

 

13. Val av två styrelsesuppleanter för 2015

14. Val av en revisor för 2015 och 2016 och en revisorssuppleant för 2015.

 

15. Val av 3 ledamöter till valberedningen varav 1 sammankallande.

 

16. Framställningar och förslag från medlemmar (motioner).
17. Övriga frågor.
18. Årsmötets avslutande.

Verksamhetsberättelse 2014

 

 

Styrelsen för Stora Lundby Samhällsförening får härmed avge denna

verksamhetsberättelse för år 2014

 

 

Föregående ordinarie årsstämma avhölls den 20 mars 2014.

Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av

 

Christer Santesson              ordförande

Hans Amberntsson              vice ordförande

Birgitta Jacobsson              kassör

Tord Lennartsson                sekreterare

Helena Andersson               ledamot

Ilona Miglavs                      suppleant

Cristina Lavsund                 suppleant

 

Arbetet med ”Pilot Gråbo” i medskapandegruppen har engagerat flera i styrelsen under verksamhetsåret.  Äntligen har det skett en del framsteg vad det gäller torget. Kommunen har nu förvärvat torgytan och tagit över ansvaret för skötslen av denna. Föreningen har under många år argumenterat för att kommunen skulle skaffa sig kontroll över torget och även fastigheterna. Det har inte nödvändigtvis varit ett ägande som varit det primära men det blev den lösning, som kom till stånd.

Vi har medverkat till att snygga upp torgytan genom att tillsammans med ett antal engagerade organisationer rusta upp planteringarna, lekplatsen och byte av ett antal plattor. Vi har också satsat 5000 kr av föreningens medel till inköp av en del material. Tord Lennartsson har lett arbetsgruppen ”Rent och Snyggt” som har haft ansvaret för detta arbete.

 

 

Även i andra sammanhang har vi varit engagerade i olika arbetsgrupper. Hans Amberntsson har varit sammankallande i ”Torggruppen” där också Cristina Lavsund och Ilona Miglavs från vår styrelse ingått. Gruppen har engagerat sig i den så kallade ”Framtidstomten”. Kommunen har frigjort 2 miljoner kronor i förskott som öronmärkts för att göra ytan mera attraktiv. Man har i samarbete med kommunens personal planerat för två fotbollsplaner, en hundrastgård samt utveckla den befintliga labyrinten och konstväggen. Även en boulebana planeras.

Dessa åtgärder är av temporär natur till byggandet kommer igång troligen under senare delen av 2015.

 

 

Birgitta Jacobsson har hanterat Medskapandegruppens ekonomi och förvaltat de tillgångar som gruppen fått samt sett till att räkningar blivit betalda fram till att gruppen bildade en ideell förening under slutet av året. Vi ingår nu som medlemmar i denna och deltager på olika sätt i den verksamheten.

 

 

I samband med valet i höstas anordnade vi en paneldebatt mellan företrädare för samtliga partier från kommunfullmäktige. Den 4 september träffades vi i Röselidsskolans matsal. Innan själva debatten tog vi med våra politiker på en rundvandring i centrum så att de kunde få se vad som behövde åtgärdas för att området ska se inbjudande ut. Detta har bland annat lett till

 

 

 

att man gjort vissa satsningar på Framtidstomten som den tidigare nämnda ”Torggruppen” har hanterat.

Vi hade angivit i förhand vilka frågor vi ville ha belysta. Det var bland annat Skolan, Centrum, Grusgroparna och planerna på vindkraftutbyggnad vi Stora Lövsjön.

Torbjörn Eliason var moderator. Christer Santesson höll i klubban och delade ut ordet till åhörarna vi de frågestunder vi hade efter varje avsnitt. Aktiviteten drog fler än 100 åhörare

 

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under 2014.

Föreningen har nu 153 medlemmar vilket innebär en minskning med 1 person under verksamhetsåret. De likvida medlen uppgår till 168 297,90 kr.

Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till kassarapporten.

 

Gråbo den 6 mars 2015

 

 

 

 

Christer Santesson              Helena Andersson               Birgitta Jacobsson

 

 

 

 

Hans Amberntsson                                                          Tord Lennartsson

Kassarapport 2014

STORA LUNDBY  SAMHÄLLSFÖRENING

 

KASSAUTDRAG   ÅR  2014

 

 

 

 

INKOMSTER:                                 

 

Kassabehållning från föregående verksamhetsår.                                  181.258.36

Medlemsavgifter                                                                                        7.650:-

Ränta                                                                                                          2.813.54

 

Kronor       191.721.90

=================

 

 

 

 

UTGIFTER:

 

Lokalhyra                                                                                                            —-

Annonser                                                                                                           6.678:-

IT  Hemsida                                                                                                      1.108:-

Bankavgift                                                                                                           750:-

Kontorsmaterial                                                                                                   —-

Övrigt                                                                                                               14.888:-

Saldo till nästa verksamhetsår.                                                                       168.297.90

 

 

 

Kronor             191.721.90

===================