Styrelseprotokoll 63

Protokoll nr 63 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2015-01-14 hos

Ilona Miglavs.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Birgitta Jacobsson  Helena Andersson  Kristina Lavsund  Jan Kuuse  Hans Amberntsson  Ilona Miglavs  Tord Lennartsson

1.   Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.   Dagordningen: dagordningen godkändes.

3.   Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.

4.   Rapporter: Hans rapporterade från arbetet med framtidstomten samt meddelade att det

finns 2 miljoner kronor för framtida åtgärder.

Ekonomi: i kassan finns det 158,00 kronor. På banken finns det 167 626,89 kronor varav

150 000,00 kronor är låsta. 152 medlemmar har betalat medlemsavgiften.

5.   Medskapandearbetet: årsmöte hålls 2015-01-28 kl 18.30 i Röselidsskolan.

Nomineringar: Birgitta föreslås att vara med som representant för gymnastikföreningen.

Christer får uppdraget att se till att stadgarna ändras innan de tas på första årsmötet.

6.   Politikerträff: 2015-02-04 kl 18.00 skall samhällsföreningen träffa de 4 politiker som är

nya  kommunalråd efter valet. Mötesplats Parasollen.

Frågor som skall tas upp: den nya idrottshallen måste byggas så att den kan användas till

kulturella aktiviteter. Byggdegården. Badplatsen i Hjällsnäsviken. Belysningsfrågor.

Vad vill politikerna med medskapandegruppen. Dessutom vill samhällsföreningen ha en

genomgång i överklagandefrågan, samt vem som är oppositionsråd.

7.   Årsmöte: 2015-03-25 kl 19.00 på Parasollen. Christer tar kontakt med Pierre Bolvede

och frågar om han vill komma och redovisa läget i centrumarbetet.

8.   Övriga frågor: Christer rapporterade att han meddelat valberedningen att han vill avgå

som ordförande.

Torbjörn Eliason som är sammankallande i valberedningen bjuds in till nästa möte.

9.   Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 2015-02-18 kl 18.00 hos Christer Santesson.

10. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Gråbo2015-01-16.             Vid protokollet                            Justeras

 

Tord Lennartsson                       Christer Santesson

Styrelseprotokoll 62

Protokoll nr 62 fört St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2014-11-17 hos Christer Santesson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Hans Amberntsson  Jan Kuuse  Kristina Lavsund

Tord Lennartsson  Birgitta Jacobsson  Ilona Miglavs

1.   Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.   Dagordningen: dagordningen godkändes.

3.   Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.

4.   Rapporter: Birgitta rapporterade från väg 190-mötet.

Ekonomi: i kassan finns det 158,00 kr. På banken finns det 162 103,35 kr varav

150 000,00 kr är låsta. 90 medlemmar har betalat medlemsavgiften.

5.   Medskapandearbetet: på medskapandemötet 29/10 diskuterades bla stadgarna,  framtids-

tomten samt mellanrundan i Gråbo (markägare mm)

Hans som är med i  torggruppen berättade om planerna för framtidstomten och centrum.

Daniel Pertovt har tagit kontakt med Lekstorpsskolan och kommer att få hjälp av 5 elever

som skall hjälpa honom på framtidstomten.

Medskapandegruppens kommande stadgar diskuterades och Christer fick i uppdrag att

skicka in samhällsföreningens åsikter.

Beslutades att St Lundby Samhällsförening skall anmäla sitt intresse om medlemskap i

Medskapandegruppen.

6.   Politikerträff: beslutades att avvakta med politikerträffen tills kommunstyrelsen har

formerat sig.

7.   Övriga frågor: det blir julfest den 5/12 på Ekstugan.

8.   Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 14/1 2015 kl 18.30 hos Ilona Miglavs.

9.   Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Gråbo 2014-11-19             Vid protokollet                              Justeras

 

Tord Lennartsson                         Christer Santesson