Styrelseprotokoll 61

Protokoll nr 61 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2014-10-14 hos

Tord Lennartsson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Jan Kuuse Hans Amberntsson Birgitta Jacobsson

Helena Andersson Tord Lennartsson

1.   Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.   Dagordningen: dagordningen godkändes.

3.   Rapporter: Christer rapporterade att det skall bli ett möte om fibernätet den 6/11.

Ekonomi: i kassan finns det 158,00 kr. På banken finns det 166 649,35 varav 150 000,00

kr är låsta. 25 st medlemmar har betalat medlemsavgiften. Kostnaden för paneldebatten

blev 3 620,00 kr, till det kommer hyra av högtalaranläggning 3 000,00 kr. Summa

6 620,00 kr.

4.   Föregående mötes protokoll: protokoll nr 60 godkändes.

5.   Medskapandearbetet:

Lägesrapport: Birgitta meddelade att det finns ca 30 000 kr kvar för arbete på torget.

Christer berättade om medskapandemötet, bla annat skolorna.

Konsekvens: konsekvensen av överklagningarna blir att allt förskjuts, men något måste

ändå  göras, inte minst på framtidstomten. Detta skall tas upp på medskapandemötet den

29:e oktober.

6.   Paneldebatten: det blev en bra debatt vilket även politikerna intygade. Jan påpekade att

om det blir ett allaktivitetshus så måste det ligga i centrum. Bestämdes att vi skall träffa

politikerna i början av 2015.

7.   Övriga frågor: Birgitta kommer att åka till Sjövik för att delta i ett möte angående Retro-

vägen. Den 5/12 kl 18.30 blir det julfest i Ekstugan.

8.  Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 17/11 kl 18.30 hos Christer.

9.   Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2014-10-15.

Vid protokollet                                                   Justeras

 

 

 

Tord Lennartsson                                              Christer Santesson

Protokoll nr 60 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2014-08-26 hos

Christer Santesson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande   Kristina Lavsund  Helena Andersson

Birgitta Jacobsson  Tord Lennartsson

1.   Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.   Dagordningen: dagordningen godkändes.

3.   Rapport: Christer rapporterade från politikerutfrågningen i Sjövik.

Ekonomi: i kassan finns det 1124,00 kr. På banken finns det 172 849,35 kr varav

varav 150 000,00 kr är låsta. 23 st medlemmar har betalat medlemsavgiften.

4.   Föregående mötes protokoll: protokoll nr 59 godkändes.

5.   Medskapandearbetet/lägesrapport: Tord rapporterade från torgmötet.

6.   Paneldebatten/arbetsuppgifter: Christer berättade vilka frågor som kommer att tas upp på

panelbebatten. Högtalaranläggningen kommer att hyras av Centrumkyrkan till ett totalt

pris av 4000 kr. Birgitta handlar in muggar och dylikt samt beställer kaffe och bullar hos

Laila´s. Övriga arbetsuppgifter fördelades.

7.   Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.

8.   Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 14/10 kl 18.30 hos Tord.

9.   Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2014-08-31

 

Vid protokollet                                                         Justeras

 

 

Tord Lennartsson                                                      Christer Santesson