Styrelseprotokoll 59

Protokoll nr 59 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2014-06-16 hos

Christer Santesson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Helena Andersson Hans Amberntsson

Birgitta Jacobsson Tord Lennartsson

1.   Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.   Dagordningen: dagordningen godkändes.

3.   Rapporter: evenemang i Gråbo diskuterades. Beslutades att Birgitta skall gå på

dessa möten och återrapportera till styrelsen.

Ekonomi: på banken finns det 177 849,35 kr varav 150 000,00 kr är låsta. I kassan finns

det 1124,00 kr och 23 st har betalat medlemsavgiften.

4.   Föregående mötes protokoll: protokoll nr 58 godkändes.

5.   Medskapandearbetet: Christer berättade om Turism längs väg 190. Kristina Lavsund

representerar Samhällsföreningen i Turism längs väg 190. Tord rapporterade från arbetet

på torget. Christer rapporterade om skrivelsen angående framtidstomten. Växtligheten på

parkeringen vid torget är för hög, Tord tar kontakt med Eric Roos.

6.   Politikerutfrågning: Christer rapporterade från mötet med Kristina Lundin på Lerums

Tidning angående politikerutfrågningen.

7.   Banvallen/klippning: det är klippt.

8.   Övriga frågor: pizzaköpet till snickarna på torget godkändes. Beslutades att bjuda på fika

när torget är klart.

9.   Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 26/8 hos Christer.

10. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Gråbo 2014-06-19

 

Vid protokollet                                             Justeras

 

Tord Lennartsson                                         Christer Santesson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelseprotokoll 58

Protokoll nr 58 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2014-04-29 hos

Tord Lennartsson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Ilona Miglavs  Christina Lavsund

Tord Lennartsson  Helena Andersson

1.   Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.   Dagordningen: dagordningen godkändes.

3.   Rapporter: Christer rapporterade från det förberedande mötet inför politikerträffen, samt

från medskapandegruppens möte den 22/4. Tord rapporterade från mötet med Eric Roos.

Ilona rapporterade från labyrinten.

4.   Städbidrag: beslutades att bidraga med 5000,00 kr för iordningställande av torget.

5.   Föregående mötes protokoll: protokoll 56 och 57 godkändes.

6.   Politikerutfrågningen: Christer kom med en lägesrapport inför politikerutfrågningen.

7.   Övriga frågor: sommarfesten flyttas och blir istället en kräftskiva den 29/8. En gångväg

mellan banvallen och badet i Hjällsnäsviken diskuterades. Beslutades att ta upp det i

medskapandegruppen. Christer tar upp frågan med Ann Bäck.

8.   Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 16/6 18.30 hos Christer.

9.   Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2014-05-01.

 

Vid protokollet                                                    Justeras

 

 

Tord Lennartsson                                                Christer Santesson

Styrelseprotokoll 57

Protokoll nr 57 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2014-03-24 hos

Christer Santesson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Christina Lavsund  Helena Andersson

Ilona Miglavs  Hans Amberntsson  Birgitta Jacobsson  Tord Lennartsson

1.   Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.   Dagordningen: dagordningen godkändes.

3.   Konstituering: till vice ordförande valdes Hans Amberntsson, till sekreterare Tord

Lennartsson samt till kassör och firmatecknare valdes Birgitta Jacobsson.

4.   Övriga frågor: Ilona tog upp plastsäckarna på framtidstomten. Beslutades att ta upp den

frågan i medskapandegruppen. Cykelfällorna i Gråbo behöver stängas, som det är nu kör

vissa bilar ut på övergångsstället vid Edvin-Jonsvägen. Det parkeras även bilar på action-

parken vid Hjällsnäshallen.

5.   Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 29/4 kl 18.30 hos Tord Lennartsson.

Sommarfest blir det preliminärt 27/6.

6.   Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2014-03-24.

 

Vid protokollet                                                     Justeras

 

 

Tord Lennartsson                                                Christer Santesson

 

Styrelseprotojoll 56

Protokoll nr 56 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2014-02-27 hos

Hans Amberntsson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande   Helena Andersson

Hans Amberntsson   Birgitta Jacobsson  Tord Lennartsson

1.   Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.   Dagordningen: dagordningen godkändes.

3.   Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.

4.   Ekonomi: på banken finns det 180 439,35 varav 150 000,00 kr är låsta till 2014-11-18.

I kassan finns det 169,00 kr. Beslutades att Birgitta får föra över 2000,00 kr till kassan.

Rapport: Hans rapporterade från samrådsmötet angående dragningen av den nya

kraftledningen.

6.   Årsmötet: handlingarna, programpunkterna, förtäring, lotteri, underteckning av verksam-

hetsrapporten samt fördelning av utdelningsaddresserna diskuterades.

7.   Övriga frågor: Hans rapporterade från pr-gruppen (ingår i medskapandegruppen).

8.   Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 2014-03-27 hos Christer Santesson kl 18.00.

Gråbo 2014-03-02

Vid protokollet                                        Justeras

 

Tord Lennartsson                                    Christer Santesson