Årsmötesprotokoll

 

Protokoll fört vid St. Lundby Samhällsförenings årsmöte 2014-03-20 på

Parasollen.                                                                                                 

Närvarande 31 st medlemmar samt 5 st icke medlemmar.

1.   Mötets öppnande: Christer Santesson hälsade de närvarande välkomna samt förklarade

      mötet öppnat. Till mötesordförande valdes Ann Bäck och till sekreterare valdes Tord  

      Lennartsson.

2.   Röstlängden: röstlängden godkändes och till rösträknare valdes Björn Olofsson samt

      Lisbeth Allard.

3.   Justeringsmän: Till justeringsmän valdes Ann Bäck (ordf.), Björn Olofsson samt                  Lisbeth Allard.

4.   Kallelsen: kallelsen till årsmötet godkändes.

5.   Verksamhetsberättelsen: verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.

6.   Kassarapport: 2013-12-31 fanns det 181 089,35 kr på banken och i kassan 169,01 kr.

     Kassarapporten godkändes.

7.   Revisorernas berättelse: revisorerna läste upp revisionsberättelsen och hade inget att           erinra.

8.   Ansvarsfrihet: styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9.   Medlemsavgift: beslutades att inte ändra medlemsavgiften som fortsätter att vara 50 kr.

10. Budget och verksamhetsplan: redogjordes för planer på att genomföra en paneldebatt         medkommunens politiker inför valet.

11. Val av ordförande för 2014: Christer Santesson valdes till ordförande för 2014.

12. Val av 2 styrelseledamöter 2014 och 2015: till styrelseledamöter för 2014 och 2015          valdes Birgitta Jacobsson samt Hans Amberntsson. 

13. Val av 2 styrelsesuppleanter för 2014: till styrelsesuppleanter för 2014 valdes                  ChristinaLavsund och Ilona Miglavs.

14. Val av revisor och revisorsuppleant: till revisor för 2014 och 2015 valdes Gustav            Karlssonoch till revisorsuppleant för 2014 valdes Alf Olsson.

15. Val av valberedning: till valberedning valdes Torbjörn Eliason (sammankallande),               Carl-Axel Riegnell samt Britt Fredriksson.

16. Förslag till stadgeändring: Christer Santesson läste upp förslagen till stadgeändringar        vilka godkändes av mötet.

17. Motioner: inga motioner hade inkommit.

18. Övriga frågor: inga övriga frågor fanns.

19. Årsmötets avslutande: Christer tackade de närvarande för visat intresse samt

     förklarade mötet avslutat.

Efter årsmötet informerade Jonas Loiske, Ingela Bengtsson Schiötz samt Susanne Roskvist

hur långt man har kommit med detaljplanerna för Gråbo centrum, samt läget i torgfrågan.

Ann Bäck redogjorde för Medskapandegruppens aktiviteter.

 

Gråbo 2014-03-24.

Vid protokollet.

Tord Lennartsson

 

Justeras

 

Ann Bäck                     Björn Olofsson                          Lisbeth Allard