Styrelseprotokoll 55

 

Protokoll nr 55 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2014-01-16 hos

Christer Santesson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande   Hans Amberntsson

                     Ilona Miglavs  Birgitta Jacobsson  Tord Lennartsson

1.   Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.   Dagordningen: dagordningen godkändes.

3.   Ekonomi: det finns 181 089,35 kr på banken varav 150 000,00 kr är låsta. Kassan uppgår

      till 275,00 kr. 154 st har betalat medlemsavgiften.

4.   Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.

5.   Årsmötet: årsmötet blir den 20/3 kl 19.00  på Parasollen. Christer skall kolla om Stefan

      Holm på polisen i Lerum kan komma och berätta om läget i Lerums kommun. Vi skall

      även prova med ett lotteri.

6.   Politikerutfrågningen: inför politikerutfrågningen i höst har det skapats en kommite vars

      uppgift är att ta fram de frågor som skall diskuteras på mötet. I kommiten ingår

      Christer Santesson, Torbjörn Eliason, Hans Amberntsson och Tord Lennartsson.

7.   Kraftledningen och vindkraftverken: vindkraftverken diskuterades och det beslutades att

      Samhällsföreningen fortsätter att följa utvecklingen. Vad gäller kraftledningen vill

      Samhällsföreningen att den grävs ner.

8.   Övriga frågor: Birgitta hade vid ett tillfälle sett att det var en massa skräp vid

      återvinningsstationen på torget. Det var skräp som egentligen inte hörde dit, men efter att

      hon ringt ett samtal så försvann skräpet fort.

9.   Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 27/2 hos Hans.

10. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Gråbo 2014-01-19

Vid protokollet                                                      Justeras

 

Tord Lennartsson                                                 Christer Santesson