Kallelse till årsmöte 2017-03-23

 

                Årsmöte med Stora Lundby Samhällsförening den 23 mars 2017

 

Medlemmarna i Stora Lundby Samhällsförening kallas till årsmöte torsda­gen den 23 mars kl 18,30 i Parasollens matsal.  Under mötet kommer en lägesrapport om utbyggnaden av Gråbo centrum att lämnas.

Välkomna!!!

Christer Santesson, ordförande

 

Förslag till dagordning

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

 1. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare för mötet.

 

 1. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

 

 1. Godkännande av kallelsen till mötet.
 2. Styrelsens verksamhetsberättelse.

 

 1. Kassarapport.
 2. Revisorernas berättelse.
 3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 

 1. Medlemsavgift.
 2. Budget- och verksamhetsplan för år 2017

 

-Föreningens framtid

 

 1. Val av ordförande för föreningen för 2017

 

 1. Val av två styrelseledamöter för 2017 och 2018

 

 1. Val av två styrelsesuppleanter för 2017
 2. Val av en revisor för 2017 och 2018 och en revisorssuppleant för 2017.

 

 1. Val av 3 ledamöter till valberedningen varav 1 sammankallande.

 

 1. Framställningar och förslag från medlemmar (motioner).
 2. Övriga frågor.

 

 1. Årsmötets avslutande.

Styrelsemötesprotokoll 80

Protokoll nr 80 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2017-01-17 hos Hans Amberntsson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Hans Amberntsson Birgitta Jacobsson Ilona

Miglavs Tord Lennartsson Christina Lavsund Helena Andersson

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
 3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 4. Ekonomi: i kassan finns det 424,00 kr och på banken finns det 157 995,52 kr varav

150 000,00 kr är låsta.

 1. Medskapandegruppen: Hans rapporterade från entreegruppens arbete. Det skall byggas en

rondell vid Olstorpskrysset. Det konstaterades att sammarbetet med kommunen inte

fungerar. Birgitta berättade att rapporteringen från Smyrnakyrkan för Mikael Tillys

timmar är mycket undermålig. Christer rapporterade från ett protokoll från Medskapande-

gruppen.

 1. Invigning av torget: torginvigningens datum diskuterades. Den 25/3 verkar vara för tidigt.
 2. Årsmötet: årsmötet kommer att hållas på Parasollen den 23/3 kl 18.30

En redogörelse av projektledaren för utbyggnaden av Gråbo Centrum är ett förslag till

programmpunkt på årsmötet. Hans kollar vem som är projektledare. Christer vill ha in

redogörelser från dom olika gruppernas aktivitet under året för att kunna föra in det i

verksamhetsberättelsen.

 1. Övriga frågor: Birgitta tycker att guppet i korsningen Vagnvägen – Lundbyvägen är för

högt. Rapporterades att det är skräpigt vid återvinningsstationerna. Ilona berättade att man

haft invigning av det nya stallet.

 1. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 14/2 kl 18.30 hos Christer.
 2. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2017-01-22

 

Vid protokollet                                                         Justeras

 

 

 

Tord Lennartsson                                                     Christer Santesson

 

Styrelsemötesprotokoll 79

Protokoll nr 79 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2016-11-22 hos Christer Santesson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Hans Amberntsson  Jan Kuuse

Helena Andersson  Christina Lavsund  Tord Lennartsson

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
 3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 4. Rapporter: Hans rapporterade angående brevet till Västtrafik. Frågan kommer att tas upp

på ett eventuellt kommundelsmöte.

Ekonomi: i kassan finns det 373,00 kr och på banken finns det 159 431,52 kr varav

150 000,00 kr är låsta. 131 medlemmar har betalat medlemsavgiften.

 1. Medskapandegruppen: medskapandegruppen är inbjuden till ett möte gällande

medskapande och samhällsutveckling den 29/11 kl 16.00 i Centrumkyrkan.

 1. Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.
 2. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 2017-01-17 hos Hans Amberntsson kl 18.30.
 3. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-11-23

 

Vid protokollet                                                        Justeras

 

 

 

Tord Lennartsson                                                    Christer Santesson

 

Styrelsemötesprotokoll 78

Protokoll nr 78 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2016-10-11

hos Christer Santesson.

 

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Birgitta Jacobsson  Christina Lavsund

Tord Lennartsson  Hans Amberntsson.

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
 3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 4. Rapporter: Hans redogjorde för brevet, angående priserna på Gråbosnabben och Blå

Express, till Västtrafik och Lerums Kommun.

Ekonomi: på banken finns det 157 120,52 kr. Beslutades att åter låsa 150 000,00 kr av

dessa. Kassan innehåller 274,00 kr. 57 st medlemmar har betalat medlemsavgiften.

 1. Medskapandegruppen- entregruppen: Hans berättade om arbetet i entregruppen. Birgitta

rapporterade från medskapandegruppen. Det kommer att bli ett kommundelsmöte.

Centrumgruppens vara eller inte vara diskuterades. Cirkusfestivalen var uppe till

diskussion. Maria Eriksson har meddelat att hon vill lämna medskapandegruppens

styrelse.

 1. Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.
 2. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 22/11 kl 18.30 hos Christer.
 3. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-10-15

 

Vid protokollet                                               Justeras

 

 

 

Tord Lennartsson                                           Christer Santesson

 

 

Styrelsemötesprotokoll 77

Protokoll nr 77 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2016-09-01 hos Tord Lennartsson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Birgitta Jacobsson Christina Lavsund

Tord Lennartsson  Hans Amberntsson

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: dagordningen godkändes, med ett tillägg.
 3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 4. Rapporter: inga rapporter.

Ekonomi: på banken finns det 156 432, 52 kr varav 150 000,00 kr är låsta. I kassan finns

det 874,00 kr. 24 medlemmar har betalat medlemsavgiften.

 1. Medskapandegruppen- lägesrapport: Hans rapporterade från entregruppen. Birgitta kom

med en rapport från medskapandemötet samt att Mikael Tilly kommer att lämna sitt

uppdrag som processledare 2017-01-31.

 1. Medlemsregister-E-postadress: detta diskuterades och det beslutades att ta fram en mail-

adress åt föreningen.

 1. Höstens aktiviteter: beslutades att inte vara med på skördefesten. Frågan om någon annan

aktivitet tas upp senare i höst.

 1. Övriga frågor: Hans tog upp biljettpriserna på Gråbo-snabben. Beslutades att Hans får i

uppdrag att skriva till Västtrafik och kommunen.

 1. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 2016-10-11 hos Christer.
 2. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-09-03.

 

Vid protokollet                                          Justeras

 

 

 

Tord Lennartsson                                      Christer Santesson

Styrelsemötesprotokoll 76

Protokoll nr 76  fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2016-06-07 hos Christer Santesson.

 

Närvarande: Christer Santesson ordförande, Birgitta Jacobsson, Helena Andersson, Hans Amberntsson, Christina Lavsund och Tord Lennartsson.

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
 3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 4. Ekonomi: i kassan finns det 874,00 kr samt på banken 156 792,92 kr varav 150 000,00 kr

är låsta. 24 medlemmar har betalat medlemsavgiften.

 1. Medskapandegruppen: Hans rapporterade från entréegruppen.Man hade träffat en

representant från landskapsarkitektbyrån Mareld. Christina tycker inte att medskapande-

gruppens styrelsemöten är konstruktiva så hon har beslutat sig för att hoppa av. Hon

kommer att meddela styrelsen via mail.

 1. Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.
 2. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 30/8 kl 18.00 hos Tord.
 3. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-06-08

 

Vid protokollet                                                 Justeras

 

 

 

Tord Lennartsson                                              Christer Santesson

Styrelsemötesprotokoll 75

Protokoll nr 75 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2016-04-25

hos Tord Lennartsson.

 

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Christina Lavsund  Birgitta Jacobsson  Helena

Andersson  Tord Lennartsson  Hans Amberntsson

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
 3. Konstituering: beslutades att Christina Lavsund blir vice ordförande, Tord Lennartsson

sekreterare samt Birgitta Jacobsson blir kassör och firmatecknare.

 1. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 2. Rapporter: rapport lämnades från medskapandegruppens årsmöte. Hans rapporterade från

Gråbo entreegruppen. Tord redogjorde för vad som hänt i centrumgruppen samt berättade

att man skall ha ett evenemang för att ta det första spadtaget på torget.

Ekonomi: i kassan finns det 874,00 kr. På banken finns det 156 742,52 kr varav 150 000,00

kr är låsta. 23 medlemmar har betalat medlemsavgiften.

 1. Uppföljning av årsmötet: årsmötesprotokollet justerades.
 2. Mailadresser: mailadresserna diskuterades. Beslutades att försöka få till en maillista.

Christina, Birgitta samt Christer undersöker detta.

 1. Sophanteringen i Gråbo: den förändrade sophanteringen diskuterades. Kommunen har bytt

sopentreeprenör.

 1. Övriga frågor: beslutades att inköpa en ordförandeklubba. En eventuell fest diskuterades

men inget beslut fattades.

 1. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 7/6 kl 18.00 hos Christer.
 2. Mötets avslutande: Christer tackade de nävarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-04-27.

 

Vid protokollet                                              Justeras

 

 

 

Tord Lennartsson                                         Christer Santesson

Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid St. Lundby Samhällsförenings årsmöte 2016-03-17 på

Parasollen.

 

Närvarande 25 medlemmar.

 

Innan årsmötesförhandlingarna fick mötesdeltagarna information om vattnets väg i Gråbo, av

Lovisa Björnsdotter och Åke Pettersson från kommunens va-enhet.

 

Christer Santesson hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.

 

 1. Mötesordförande och sekreterare: till mötesordförande valdes Christer Santesson och till

sekreterare valdes Tord Lennartsson.

 1. Röstlängd och 2 rösträknare: röstlängden fastställdes och till rösträknare valdes

Ann-Christin Johansson samt Helena Andersson.

 1. Justeringsmän: till justeringsmän valdes Ann-Christin Johansson och Helena Andersson

samt Christer Santesson (ordförande).

 1. Kallelsen: kallelsen till årsmötet godkändes.
 2. Verksamhetsberättelsen: verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.
 3. Kassarapport: 2015-12-31 fanns det 157 404,89 kr på banken och i kassan 709,01 kr.

Kassarapporten godkändes.

 1. Revisorernas beättelse: revisorerna läste upp revisionsberättelsen och hade inget att erinra.
 2. Styrelsens ansvarsfrihet: styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 3. Medlemsavgift: beslutades att inte ändra medlemsavgiften som fortsätter att vara 50 kr.
 4. Budget och verksamhetsplan för 2016: budget och verksamhetsplan för 2016 behövs inte.
 5. Val av ordförande för 2016: till ordförande för 2016 valdes Christer Santesson.
 6. Val av två styrelseledamöter för 2016 och 2017: Birgitta Jacobsson och Christina Lavsund

valdes till styrelseledamöter för 2016 och 2017.

 1. Val av två styrelsesuppleanter för 2016: till styrelsesuppleanter för 2016 valdes Ilona

Miglavs och Hans Amberntsson.

 1. Val av en revisor för 2016 och 2017 samt en revisorssuppleant för 2016: till revisor för

2016 och 2017 valdes Alf Olsson samt till revisorssuppleant för 2016 valdes Gustav

Carlsson.

 1. Val av valberedning: till valberedning valdes Torbjörn Eliasson (sammankallande) ,

Britt Fredriksson samt Carl-Axel Riegnell.

 1. Motioner: inga motioner hade inkommit.
 2. Övriga frågor: Ann Bäck redogjorde för medskapandegruppen och centrumgruppen samt

visade en karta över det nya torget.

 1. Årsmötets avslutande: Christer Santesson tackade de närvarande för visat intresse samt

förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-03-21.

 

Vid protokollet

 

Tord Lennartsson

 

 

Justeras

 

 

 

Christer Santesson (ordförande      Ann-Christin Johansson     Helena Andersson

Styrelseprotokoll 74

Protokoll nr 74 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2016-03-08

hos Christer Santesson.

 

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Birgitta Jacobsson  Hans Amberntsson

Christina Lavsund  Tord Lennartsson.

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet

öppnat.

 

 1. Dagordningen: Dagordningen godkändes.

 

 1. Föregående mötes protokoll: Föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.

 

 1. Rapporter/ekonomi: 5 st från St Lundby Samhällsförening kommer att närvara vid

medskapandegruppens årsmöte.

På banken finns det 157 077,52 kr. Beslutades att låsa 150 000,00 kr. I kassan finns det

1181,00 kr. 18 st medlemmar medlemmar har betalat medlemsavgiften.

 

 1. Årsmötet: Tord tar med vattenkokare + kaffe. Christer och

Hans tar också med sig kaffe. Christer tar även med sig rolluppen och Hans tar med

förlängningssladdar. Christina sköter avprickningen.  Vi skall träffas kl 18.00.

Lovisa Björnsdotter och Åke Pettersson från kommunen kommer för att informera om

vattenfrågan i Gråbo. Beslutades att Birgitta köper 2 blombuketter till våra gäster.

 

 1. Badplatsen: Ann Bäck redogjorde för läget vid badplatsen i Hjällsnäsviken. Beslutades

att medskapandegruppen fortsätter att driva frågan samt att samhällsföreningen kommer

att stötta medskapandegruppen om det behövs.

 

 1. Övriga frågor: Beslutades att Birgitta får uppdrag att köpa in kontorsmaterial.

 

 1. Nästa styrelsemöte: Nästa styrelsemöte blir den 25/4 kl 18.30 hos Tord.

 

 1. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-03-10

 

Vid protokollet                                              Justeras

 

 

 

 

Tord Lennartsson                                          Christer Santesson

 

Styrelseprotokoll 73

Protokoll nr 73 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2016-02-15

hos Christer Santesson.

 

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Birgitta Jacobsson  Jan Kuuse  Ilona Miglavs

Helena Andersson  Hans Amberntsson  Christina Lavsund  Tord Lennartsson

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet

öppnat.

 1. Dagordningen: dagordningen godkändes.
 2. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 3. Rapporter/ekonomi: medskapandegruppsfrågor samt centrumgruppen diskuterades.

På banken finns det nu 156 927,52 kr. I kassan finns det 1167,00 kr. 14 st har betalat

medlemsavgiften. Beslutades att återigen låsa 150 000,00 kr.

 1. Årsmötet:

Program och praktiska frågor: tiden för årsmötet blir 18.30. Mikael Tilly kommer och

berättar om sin roll som processledare samt eventuellt någon från kommunen som skall

redogöra för vattenfrågan i Gråbo. Det gäller både dag/ spill och dricksvatten. Vi får låna

en högtalaranläggning av hembygdsföreningen. Fikafördelning bestäms på nästa möte.

Kallelse och dagordning: Birgitta fixar tryckningen hos kommunen och fördelningen

ordnar vi på nästa styrelsemöte.

Verksamhetsberättelse,resultat,balansräkning: Christer skriver verksamhets-

berättelsen och Birgitta ordnar med resultat och balansräkning.

Medlemsavgift: medlemsavgiften föreslås att fortsättningsvis vara 50 kr.

Valberedning:  Christina föreslås bli ordinarie samt Hans bli suppleant.

 1. Övriga frågor: Birgitta vill att vi trycker upp 500 kuvert eller fler med samhälls-

föreningens logga. Beslutades att anslå 1000,00 kr till detta. Ta med rollupen till års-

mötet. Birgitta fick i uppdrag att undersöka om vi har möjlighet att arkivera papper som

är äldre än 3 år hos kommunen.

 1. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 8/3 kl 18.30 hos Christer.
 2. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-02-16.

 

Vid protokollet                                                Justeras

 

 

 

 

Tord Lennartsson                                           Christer Santesson