Styrelsemötesprotokoll 84

Protokoll nr 84 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2017-06-13 hos Ilona Miglavs.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Ilona Miglavs  Hans Amberntsson  Birgitta

Jacobsson  Christina Lavsund  Tord Lennartsson  Helena Andersson

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: Dagordningen godkändes.
 3. Föregående mötes protokoll: Föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 4. Rapporter/ekonomi: Hans rapporterade från Gråbo entreer. Birgitta berättade att det inte

finns någon ordförande i Medskapandegruppen utan man kommer att

byta vid varje möte. Detsamma gäller för övrigt alla styrelseposter.

På banken finns det 154 726.23 kr varav 150 000,00 kr är låsta.

I kassan finns det 566,00 kr. 21 st har betalat medlemsavgiften.

 1. Nationaldagsfirande: Beslutades att betala 2000,00 kr för hoppborgen.
 2. Överskottet: Diskuterades hur vi skall hantera överskottet. Detta borde hamna som en

motion. Beslutades att kolla vilka förslag som finns för hanteringen av

överskottet. Dessa förslag leverar vi till Christer som sammanställer och

presenterar dom på nästa styrelsemöte.

 1. Övriga frågor: Det fanns inga övriga frågor.
 2. Nästa styrelsemöte: Nästa styrelsemöte blir den 14/8 kl 18.00 hos Christer.
 3. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2017-06-15.

 

Vid protokollet                                                       Justeras

 

 

Tord Lennartsson                                                   Christer Santesson

Styresemötesprotokoll 83

Protokoll nr 83 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2017-05-02 hos Helena Andersson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Helena Andersson  Jan Kuuse  Hans

Amberntsson  Birgitta Jacobsson  Christina Lavsund  Ilona Miglavs Tord

Lennartsson

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: Dagordningen godkändes.
 3. Konstituering: Till vice ordförande valdes Christina Lavsund.

Till sekreterare valdes Tord Lennartsson.

Till kassör och firmatecknare valdes Birgitta Jacobsson.

 1. Föregående mötes protokoll: Föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 2. Rapporter: Birgitta redogjorde för handlingsplanen.

Ekonomi: Det finns 156 507,52 kr på banken varav 150 000,00 kr är låsta. 21 st

medlemmar har betalat avgiften.

 1. Uppföljning av årsmötet: Det fanns inget speciellt att diskutera från årsmötet.
 2. Övriga frågor: Pensionärsföreningen vill ha 5000,00 kr för att laga soffor, men det

beslutades att inte ge några pengar. Beslutades att påminna om medlems-

avgiften. Skulle någon vilja ha pengar så får dom skicka in en ansökan

som kommer att behandlas nästa år.

 1. Nästa styrelsemöte: Nästa styrelsemöte blir den 13/6 kl 18.00 hos Ilona.
 2. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2017-05-07

 

Vid protokollet.                                                               Justeras.

 

 

 

Tord Lennartsson                                                            Christer Santesson

 

Styrelsemötesprotokoll 82

Protokoll nr 82 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte  2017-03-16 hos Christer Santesson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande   Birgitta Jacobsson  Helena Andersson

Hans Amberntsson  Christina Lavsund  Tord Lennartsson

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
 3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 4. Ekonomi: i kassan finns det 1216,00 kr och på banken finns det 157 742,52 kr varav

150 000,00 kr är låsta. 18 medlemmar har betalat avgiften.

Rapporter: Birgitta berättade att invigningen av torget blir den 22/ 4 kl 08.45. Hans

rapporterade från entregruppen att inget har hänt. Den 6/4 kl 19.00 blir det årsmöte i

Medskapandegruppen.

 1. Årsmötet: Ann Bäck kommer att tala om torget och husbyggnationen. Christina sköter

avprickningen.

 1. Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.
 2. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir hos Helena 2/5 18.30.
 3. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2017-03-19.

Styrelsemötesprotokoll 81

Protokoll nr 81 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2017-02-14

hos Christer Santesson.

Närvarande: Christer Santesson  Birgitta Jacobsson  Jan Kuuse  Helena Andersson

Ilona Miglavs  Christina Lavsund  Tord Lennartsson

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
 3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 4. Ekonomi: i kassan finns det 566,00 kr och på banken finns det 157 742,52 kr varav

150 000,00 kr är låsta. 5 st medlemmar har betalat avgiften.

Rapporter: Christer berättade att han och Tord hade träffat Torbjörn Eliason som är

sammankallande i valberedningen.

 1. Medskapandegruppen/rapport: Birgitta berättade att Mikael Tilly har några timmar kvar

som kan användas i dom olika grupperna.

 1. Årsmötet: årsmötet kommer att hållas i Parasollen den 23/3-2017 kl 18.30.

Föreningens framtid: samhällsföreningens framtid diskuterades.

 1. Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.
 2. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir den 16/3 kl 18.30 hos Christer.
 3. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2017-02-17

 

Vid protokollet                                                             Justeras

 

 

 

Tord Lennartsson                                                         Christer Santesson

Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid St. Lundby Samhällsförenings årsmöte 2017-03-23 på

Parasollen.

 

Närvarande 25 medlemmar.

 

Innan årsmötet började berättade Ann Bäck om husbyggnationen vid torget.

 

Christer Santesson hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.

Dagordningen godkändes.

 

 1. Mötesordförande och sekreterare: Till mötesordförande valdes Christer Santesson och till

sekreterare valdes Tord Lennartsson.

 

 1. Röstlängd och 2 rösträknare: Röstlängden fastställdes och till rösträknare valdes Bo

Carlsson och Leif-Göran Jacobsson.

 

 1. Justeringsmän: Till justeringsmän valdes Bo Carlsson och Leif-Göran Jacobsson för att

tillsammans med Christer Santesson justera protokollet.

 

 1. Kallelsen: Kallelsen till årsmötet godkändes.

 

 1. Verksamhetsberättelsen: Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.

 

 1. Kassarapport: 2016-12-31 fanns det 157 995,52 kr och i kassan 566,00 kr.

Kassarapporten godkändes.

 

 1. Revisorernas berättelse: Revisionsberättelsen lästes upp och den godkändes.

 

 1. Styrelsens ansvarsfrihet: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

 1. Medlemsavgift: beslutades att inte ändra medlemsavgiften som fortsätter att vara 50 kr.

 

 1. Budget och verksamhetsplan/föreningens framtid: Torbjörn Eliason från valberedningen

talade om föreningens framtid och efter diskussion föreslogs att föreningen skulle läggas ned.

Årsmötet beslöt enhälligt att avveckla föreningen vid nästa årsmöte om inte en ny styrelse väljs.

Vidare beslöts att nuvarande styrelse och revisorer samt valberedning sitter kvar till nästa årsmöte då definitivt beslut kan fattas enligt stadgarna.

 

11-15. Som konsekvens av föregående utgår dessa punkter.

 

Kallelse till årsmöte 2017-03-23

 

                Årsmöte med Stora Lundby Samhällsförening den 23 mars 2017

 

Medlemmarna i Stora Lundby Samhällsförening kallas till årsmöte torsda­gen den 23 mars kl 18,30 i Parasollens matsal.  Under mötet kommer en lägesrapport om utbyggnaden av Gråbo centrum att lämnas.

Välkomna!!!

Christer Santesson, ordförande

 

Förslag till dagordning

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

 1. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare för mötet.

 

 1. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

 

 1. Godkännande av kallelsen till mötet.
 2. Styrelsens verksamhetsberättelse.

 

 1. Kassarapport.
 2. Revisorernas berättelse.
 3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 

 1. Medlemsavgift.
 2. Budget- och verksamhetsplan för år 2017

 

-Föreningens framtid

 

 1. Val av ordförande för föreningen för 2017

 

 1. Val av två styrelseledamöter för 2017 och 2018

 

 1. Val av två styrelsesuppleanter för 2017
 2. Val av en revisor för 2017 och 2018 och en revisorssuppleant för 2017.

 

 1. Val av 3 ledamöter till valberedningen varav 1 sammankallande.

 

 1. Framställningar och förslag från medlemmar (motioner).
 2. Övriga frågor.

 

 1. Årsmötets avslutande.

Styrelsemötesprotokoll 80

Protokoll nr 80 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2017-01-17 hos Hans Amberntsson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Hans Amberntsson Birgitta Jacobsson Ilona

Miglavs Tord Lennartsson Christina Lavsund Helena Andersson

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
 3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 4. Ekonomi: i kassan finns det 424,00 kr och på banken finns det 157 995,52 kr varav

150 000,00 kr är låsta.

 1. Medskapandegruppen: Hans rapporterade från entreegruppens arbete. Det skall byggas en

rondell vid Olstorpskrysset. Det konstaterades att sammarbetet med kommunen inte

fungerar. Birgitta berättade att rapporteringen från Smyrnakyrkan för Mikael Tillys

timmar är mycket undermålig. Christer rapporterade från ett protokoll från Medskapande-

gruppen.

 1. Invigning av torget: torginvigningens datum diskuterades. Den 25/3 verkar vara för tidigt.
 2. Årsmötet: årsmötet kommer att hållas på Parasollen den 23/3 kl 18.30

En redogörelse av projektledaren för utbyggnaden av Gråbo Centrum är ett förslag till

programmpunkt på årsmötet. Hans kollar vem som är projektledare. Christer vill ha in

redogörelser från dom olika gruppernas aktivitet under året för att kunna föra in det i

verksamhetsberättelsen.

 1. Övriga frågor: Birgitta tycker att guppet i korsningen Vagnvägen – Lundbyvägen är för

högt. Rapporterades att det är skräpigt vid återvinningsstationerna. Ilona berättade att man

haft invigning av det nya stallet.

 1. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 14/2 kl 18.30 hos Christer.
 2. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2017-01-22

 

Vid protokollet                                                         Justeras

 

 

 

Tord Lennartsson                                                     Christer Santesson

 

Styrelsemötesprotokoll 79

Protokoll nr 79 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2016-11-22 hos Christer Santesson.

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Hans Amberntsson  Jan Kuuse

Helena Andersson  Christina Lavsund  Tord Lennartsson

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
 3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 4. Rapporter: Hans rapporterade angående brevet till Västtrafik. Frågan kommer att tas upp

på ett eventuellt kommundelsmöte.

Ekonomi: i kassan finns det 373,00 kr och på banken finns det 159 431,52 kr varav

150 000,00 kr är låsta. 131 medlemmar har betalat medlemsavgiften.

 1. Medskapandegruppen: medskapandegruppen är inbjuden till ett möte gällande

medskapande och samhällsutveckling den 29/11 kl 16.00 i Centrumkyrkan.

 1. Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.
 2. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 2017-01-17 hos Hans Amberntsson kl 18.30.
 3. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-11-23

 

Vid protokollet                                                        Justeras

 

 

 

Tord Lennartsson                                                    Christer Santesson

 

Styrelsemötesprotokoll 78

Protokoll nr 78 fört vid St Lundby Samhällsförenings styrelsemöte 2016-10-11

hos Christer Santesson.

 

Närvarande: Christer Santesson ordförande  Birgitta Jacobsson  Christina Lavsund

Tord Lennartsson  Hans Amberntsson.

 

 1. Mötets öppnande: Christer hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet öppnat.
 2. Dagordningen: dagordningen godkändes.
 3. Föregående mötes protokoll: föregående mötes protokoll diskuterades och godkändes.
 4. Rapporter: Hans redogjorde för brevet, angående priserna på Gråbosnabben och Blå

Express, till Västtrafik och Lerums Kommun.

Ekonomi: på banken finns det 157 120,52 kr. Beslutades att åter låsa 150 000,00 kr av

dessa. Kassan innehåller 274,00 kr. 57 st medlemmar har betalat medlemsavgiften.

 1. Medskapandegruppen- entregruppen: Hans berättade om arbetet i entregruppen. Birgitta

rapporterade från medskapandegruppen. Det kommer att bli ett kommundelsmöte.

Centrumgruppens vara eller inte vara diskuterades. Cirkusfestivalen var uppe till

diskussion. Maria Eriksson har meddelat att hon vill lämna medskapandegruppens

styrelse.

 1. Övriga frågor: det fanns inga övriga frågor.
 2. Nästa styrelsemöte: nästa styrelsemöte blir 22/11 kl 18.30 hos Christer.
 3. Mötets avslutande: Christer tackade de närvarande samt förklarade mötet avslutat.

 

Gråbo 2016-10-15

 

Vid protokollet                                               Justeras

 

 

 

Tord Lennartsson                                           Christer Santesson